Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), deprem bölgelerinde yeni yerleşim binaları yapılacağı haberleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na birer açık mektup yazdı. Mektuplar, 28 Mart 2023 günü çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Basın toplantısında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, apartman altlarına sıkıştırılan aile sağlığı merkezleri (ASM) başta olmak üzere sağlık kurumlarının ne kadar dayanıksız ve güvensiz olduğunun depremlerde bir kez daha açığa çıktığını söyledi. Adıyaman’daki 217 ASM’den sadece 20’sinin ayakta kalabildiğine, Hatay’daki ASM’lerin %80’inin zarar gördüğüne dikkat çeken Korur Fincancı, buna bağlı olarak hem koruyucu sağlık hizmetlerinin aksadığını hem de sağlık emekçilerinin çok zor koşullar altında çalışmaya zorlandığını kaydetti. Barınma ve temiz su ihtiyaçlarının karşılanamamasına bağlı hastalıkların hızla arttığını belirten Korur Fincancı, “Aile hekimi meslektaşlarımız kamu otoritesinin sorumluluğunu yerine getirememesine karşın sahada tüm gücüyle çalışırken; iktidar, aile hekimlerini daha da güvencesizleştiren ve koruyucu sağlık hizmetlerini polikliniklere sıkıştıran bir yasa teklifini TBMM’ye sunuyor. Biz çok güçlüyüz ve gerek toplumu gerekse de sağlık emekçilerini karanlığa mahkum eden politikalara karşı mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, doğal afetin sorumsuz ve liyakatsiz yöneticiler eliyle bir yapay felakete dönüştüğünü söyleyerek söze başladı. ASM’lerin güvenilir, aile hekimlerinin güvenceli koşullara sahip olması bir yana; deprem bölgesindeki sağlık emekçilerinin ücretlerinin kesildiğini, yeni yasa teklifi ile güvencesizliğin dayatıldığını ifade eden Eroğulları, deprem bölgesindeki tüm sağlık emekçilerinin barınma başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması çağrısı yaptı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık, birinci basamak sağlık hizmetlerinin karşı karşıya bırakıldığı durumu “içler acısı” olarak niteledi. TTB AHEK’in yıllardır dikkat çektiği sorunların depremle birlikte daha yakıcı biçimde görüldüğünü dile getiren Çıbık, sağlık emekçilerinin yan yana durarak mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.

TTB AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı; depremin üzerinden 50 gün geçmesine karşın birinci basamak sağlık hizmetlerine dönük hiçbir somut adım atılmadığını, tek bir yetkili tarafından depremzede aile hekimlerine ihtiyaçlarının sorulmadığını ve ASM’lerin yükünün tümüyle üzerlerine bırakıldığını söyledi. Basın toplantısı sırasında geçen 25 dakikada şehir hastanelerine ödenen kirayla dört birimli bir ASM yapılabileceğine dikkat çeken Kırımlı, “Deprem bölgesine ayrı bir planlama yapılmalı. Tayin isteyen meslektaşlarımıza tayin açılmalı. Burada çalışacak meslektaşlarımız desteklenmeli” diye ekledi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Aydın Şirin, Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Bulut Ezer ve Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun ise basın toplantısına Adıyaman’daki koordinasyon merkezinden katılarak saha aktarımları yaptı. Aktarımlarda; en öncelikli sorun olarak barınma ihtiyacının giderilmesi, aile hekimlerinin ücretlerindeki kesintilere son verilip ilave destekler sunulması, ASM’lerin kamu binalarında sunulması, tüm sağlık kurumlarının afetlere hazır hale getirilmesi taleplerini sıraladı.

TTB AHEK’in bakanlıklara yazdığı mektupları ise AHEK Sekreteri Dr. Sibel Uyan okudu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na yazılan mektup için tıklayın.

Sağlık Bakanlığı’na yazılan mektup için tıklayın.