Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak düzenlediğimiz ve 18-19 Şubat 2023 tarihlerinde Ankara’da yapacağımız 3. Kol Örgüt Okulumuzda, sağlık hizmetini veren, alan tüm kadınlar perspektifinden, kadınların yaşamını, sağlık hakkını ve sorunlarını konuşacağız.

Düzenlediğimiz 3. Kol Örgüt Okulu’nun temasını “Kadınlar İçin Nasıl Bir Sağlık Sistemi?” olarak belirlemiş bulunmaktayız.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın 20. yılını doldurduğu günlerdeyiz. Dönüşüm programının ilk getirildiği yıllarda meslek örgütümüzün öngördüğü ve itirazı yükselttiği tüm yıkıcı sonuçlara bu 20 yılda adım adım tanıklık ettik. Tıp eğitiminde niteliksizleşmeden, güvencesiz çalışmaya, taşeronlaştırmaya, emek karşılıksız, performansa dayalı ücretlendirmeye, sağlıkta piyasalaşmaya, koruyucu sağlığın yok sayılmasına kadar birçok dönüşüm yaşandı. Neoliberal patriyarkal sağlık anlayışının getirdiği tüm bu dönüşüm basamaklarında sağlık hizmeti sunan kadınlar açısından toplumsal cinsiyet rolleri pekiştirildi, sağlık hizmetlerinde ise kadın sağlığı giderek daha fazla yok sayıldı.

“Neoliberal patriyarkal sağlık politikalarına karşı önerilen sağlık modellerinde kadınlar ve kadın sağlığı ne kadar yer buldu? Kadınlar için nasıl bir sağlık sistemi olmalı? Kadınlar nasıl bir sağlık sistemi istiyor?” soruları çerçevesinde planladığımız 3. Örgüt Okulumuzda bir panel ve iki konferans yer almaktadır. İlk günkü açılış konferansında “TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'nun Tarihi”; panelde, “Sağlık Sisteminde Kadın ve Kadın Sağlık Hareketleri”; ikinci günde yer alan konferansta ise “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Körü Sağlık Politikaları” ele alınacaktır.

Programın büyük çoğunluğunu ayırdığımız çalışma gruplarında; birinci basamaktan-üçüncü basamak sağlık hizmetlerine kadın ve LGBTİ+ sağlığı, sağlıkta kadın emeği, tıp eğitiminde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hekimlerin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar, sağlıkta kadın örgütlenmesi, kadın cinsel sağlığı ve üreme sağlığı hizmetleri, “dezavantajlı” gruplardaki kadın sağlık çalışanları, meslek örgütümüzün kadın politikaları başlıklarını tartışmayı amaçladık.

Birlikte üretip birlikte güçlenmeyi istediğimiz buluşmamızda kadın meslektaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Örgüt Okulu’na kayıt için son tarih 1 Şubat 2023 olup, https://www.ttb.org.tr/form/397419 bağlantısından kayıt yaptırabilirsiniz.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Yürütmesi

 

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 3. Örgüt Okulu Programı

1. GÜN

10.00-11.00 Açılış Konuşmaları

Şebnem Korur Fincancı / TTB Merkez Konseyi Başkanı

Şükran Güleç Barutçu / TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Üyesi

Açılış Konferansı: Geçmişten Günümüze TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

Hafize Öztürk Türkmen

11.00-11.15 Ara

11.15-12.30 Panel: Sağlık Sisteminde Kadın ve Kadın Sağlık Hareketleri

Zuhal Uzunyayla

Aslı Davas

Lale Tırtıl / Kolaylaştırıcı

12.30-13.30 Öğle yemeği 

13.30 Grup çalışmaları, grup raporlarının oluşturulması 

1. Grup: Birinci, İkinci ve Üçüncü Basamakta (kamu/özel) Kadın ve LGBTİ+ Sağlık Hizmetleri

2. Grup: Tıp Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3. Grup: Sağlık Emek-Meslek Örgütlenmesinde Kadınlar

4. Grup: Sağlıkta Kadın Emeği

5. Grup: “Dezavantajlı” Kadın Sağlık Çalışanı Olmak

19.00 Akşam Yemeği 

 

2. GÜN

09.30-11.00 Çalışma Grupları Rapor Sunumları ve Değerlendirilme

11.00-11.15 Ara 

11.15-12.30 Konferans: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Körü Sağlık Politikaları

Şevkat Bahar Özvarış

Aytül Gürbüz Tükel / Kolaylaştırıcı

12.30-13.30 Öğle Yemeği

13.30-15.30 Forum: Kadınlar İçin Nasıl Bir Sağlık Sistemi?

Derya Bulgur / Kolaylaştırıcı

Ayşegül Ateş Tarla / Kolaylaştırıcı

15.30-15.45 Ara

15.45-16.30 Sonuç Bildirgesinin Hazırlanması

17.00 Kapanış