Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) Danışma Kurulu toplantısı 3 Aralık 2019 Salı günü, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB HUV Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Raif Kaya, Uzmanlık Dernekleri, Tabip Odaları, Türkiye Sigorta Birliği, Özel Sağlık Sigortası firmaları ile Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) temsilcilerinin oluşan geniş bir katılımla TTB’de gerçekleştirildi.

HUV listesinde rutin olarak yapılması gereken güncelleme işlemlerinin gözden geçirildiği toplantıda, 2020 TTB HUV katsayısı ve ilan tarihine ilişkin görüşler ve öneriler değerlendirildi.