Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütlerinin, her geçen gün artan sağlıkta şiddete karşı yükselttiği mücadele üzerine Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis gündemine getirildi. TTB, komisyon toplantısına katılıp izleyerek yasa teklifi ile ilgili görüşünü de 22 Mart 2022 günü hem sözlü hem de yazılı olarak TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na sundu.

TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Verda Ersoy komisyonda yaptığı konuşmada, sağlıkta şiddetin sadece ceza düzenlemesi ile önlenemeyeceği gibi malpraktis sorununun da sadece tazminat-ceza hukuku ile çözülemeyeceğine dikkat çekti. Malpraktis yerine yıllardır sağlık hizmetlerinden doğan zarar ifadesini kullanmaya çalışan meslek örgütünün hekimleri tüketen yargısal süreçlere yönelik önerilerini de her  ortamda sunduğunu belirten Ersoy, buna karşın sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını düzelten ve güvence altına alan koşulların da oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı bürokratlarından oluşturulmak istenmesini eleştiren Ersoy, “Yöneticilerden oluşmuş bir kurulun bağımsızlık ve tarafsızlık açısından yeterli güvence oluşturmayacağı açıktır. Meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri, sendikalar ve hasta hakları derneklerinin mutlaka sürecin içinde olması; adil, tarafsız bir sürecin yürütülmesi konusunda son derece önemlidir” dedi.

Yasa teklifinin sağlıkta şiddet ile ilgili kısmına da değinen Ersoy, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda yapılan düzenlemelerin görünür kılınması amacıyla Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yeni düzenlemelere gidilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Uygulamada pek çok savcının 3359 sayılı yasadaki düzenlemeleri göz ardı ettiğini ve TTB’nin bu hususta Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yazı yazdığını da anımsatan Ersoy, “Özel sağlık kuruluşlarında çalışanların kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayıldığının tanımlara eklenmesi, izne bağlı alanlara hasta ve hasta yakınları tarafından zorla girilmesi hallerine istinaden ‘işyerleri’ ibaresinden önce ‘tüm sağlık kurum ve kuruluşları’ ibaresinin eklenmesi de bizim için çok önemli” diye ekledi.

TTB’nin komisyona sunulan görüş metni için tıklayın.