Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), kamu emekçileri toplu sözleşme sürecinde kamu dışı aile hekimlerinin kadroya alınmaması üzerine 2 Kasım 2022 tarihinde çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut aldı. Kamusal bir hizmet veren aile sağlığı merkezlerinin elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarının kamu tarafından karşılanmamasının yarattığı çelişkiye dikkat çeken Bulut, birinci basamak sağlık hizmetleri önemsenseydi pandeminin çok daha az vaka ve ölüm ile atlatılabileceğini kaydetti. Personel açığı, sözleşmeli çalışma gibi sorunlardan da söz eden Bulut, TTB AHEK’in yürüttüğü mücadelenin ve dile getirdiği taleplerin önemini vurguladı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık, TTB’nin her zaman birinci basamak sağlık hizmetlerini öncelediğini fakat bu dönemde aile hekimliği sisteminin büyük sorunlar içerdiğini ifade etti. Sözleşme dönemi yaklaşırken kamu dışı aile hekimlerinin mutlaka kadroya alınarak güvenceli istihdam edilmesi gerektiğini söyleyen Çıbık, tüm sorumluları göreve davet etti.

TTB AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı; 1 milyondan fazla sağlık çalışanının sadece 60 bininin, 170 binden fazla hemşirenin sadece 8 bininin, 160 bin hekimin sadece 25 bininin aile sağlığı merkezlerinde olduğunu aktardı. Sağlık alanında iş barışını bozacak girişimlere dikkat çeken Kırımlı, “Kadro çalışması yürütülürken buna bir taş daha atılmamalıdır. Bir düzenleme yapılacaksa aile hekimleri de içinde yer almalıdır. Sınıflandırma sorunu çözülmelidir. Koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki; kamu sağlığının güçlendirilmesi bu ülke için çok önemlidir” diye konuştu.

TTB AHEK Sekreteri Dr. Sibel Uyan tarafından okunan basın açıklaması ise şöyle:

Aile Hekimleri Yine Unutuldu! Aile Hekimine Kamu Kadrosu Olmayacak Mı?

Toplu sözleşmede karara varılan kamu dışı sözleşmeli çalışanların kadroya alınması çalışmasında kamu dışı aile hekimleri yine unutuldu.

Kamu görevlilerinin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme metni, 25 Ağustos 2021 tarihinde 31579 sayılı olarak Resmî Gazete’de “Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Çalışma” adıyla, 52. madde ile belirtilmiş; bu maddeye göre sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesi 2022 yılında içinde tamamlanacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Yetkili sendika ve Çalışma Bakanlığı kamuda sözleşmeli çalışan diğer kamu personelinin kadroya alınması süreci çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda 550 bin kadar sözleşmeli personelin kamuya geçiş çalışmaları gündemdedir. Ancak taraflardan öğrendiğimiz kadarı ile bu çalışmada aile hekimlerinin yine unutulduğu anlaşılmıştır.

550 Bin Kişi Kadroya Alınıyor 1000 Aile Hekimi Yok Sayılıyor

2005 yılında başlayan aile hekimliği geçiş sürecinden bugüne dek, 17 yıl boyunca eksik insan gücünü tamamlamak amacıyla yaklaşık 3000 hemşire ve 1000 hekim, aile hekimliğinde kamu dışı çalışan olarak istihdam edildi.

Aile hekimliğinde kamu dışı çalışanlar; kamudan geçen meslektaşları ile aynı görev ve sorumlulukları yerine getirmesine, mevzuatta diğer kamu çalışanı olarak kabul edilmelerine ve sözleşme sorumlulukları tümüyle aynı olmasına rağmen aynı işi yapan meslektaşlarından daha düşük maaş almakta, yer değiştirme hakları kısıtlanmakta, emeklilik ve kıdem tazminatları hakları kesintiye uğramaktadır. Yine işsizlik maaşı kesintisi olmasına rağmen bu haktan faydalanamamakta, sözleşme feshi durumunda işsiz kalmakta ve yasal hakları için mahkeme yolu gösterilmektedir.

Yetkili sendika ve Sağlık Bakanlığı görüşmelerinde kamu dışı çalışan hemşirelerin kadroya alınacağı söylentileri olsa da aile hekimleriyle ilgili bir düzenleme olmadığı anlaşılmaktadır. Düzenleme kamu dışı sözleşmeli aile hekimlerini kapsamadığı durumda bu kez aynı kurumda çalışan iki meslek grubu arasında ayrımcılık ve haksızlık yaşanacak.

Bugüne kadar birinci basamağın yükünü çeken, çalışma haklarını alabilmek için yıllardır mahkemelerde hakkını arayan aile hekimlerinin kadro çalışmasının dışında tutulması kabul edilemez. Bu sene sonuna kadar bitecek olan bu çalışmada aile hekimlerinin yer alması için TTB Aile Hekimliği Kolu olarak sözümüzü söylemeye, güvenceli ve eşit koşullarda çalışma hakkımızın takipçisi olacağımızı, bunun için mücadele edeceğimizi bildiriyoruz.

Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Kamu Gücüyle Sunulmalı ve Çalışanlarının Tümü Kamu Çalışanı Olmalıdır

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamu gücüyle topluma yeterli düzeyde ihtiyacı kadarıyla ayrımsız tamamen ücretsiz sunulması, bu hizmeti veren sağlık çalışanlarının ayrımsız eşit bir şekilde güvenli ortamda güvence içeren koşullarda çalışması temel insani bir haktır. Yıllardır süren bu haksız ve hukuk dışı düzenleme ve uygulamaların ortadan kaldırılması için mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu