Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 14 Ağustos 2022 günü çevrimiçi olarak yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konsey üyeleri, TTB’nin kurul, kol, çalışma grupları ve yayın organlarının temsilcileri ile tabip odalarının yöneticileri katıldı.

Toplantı, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları'nın kolaylaştırıcı seçilmesi ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın açış konuşmasıyla başladı.

TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, 26 Haziran-13 Ağustos 2022 dönemi çalışmalarını aktaran; TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Nursel Şahin, “Türkiye Sağlık Ortamının Acil Sorunlarına Yönelik Pratik Çalışmalar ve Öneriler” başlıklı birer sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından önümüzdeki dönemin mücadele programı üzerine değerlendirmeler yapıldı:

  • Güncel olarak, toplumun sağlık hakkının gasp edilmesi çok önemli bir gündemdir. Dolayısıyla toplumun sürece dahil olması, özlük hakları dahil olmak üzere tüm taleplerimizin toplum sağlığı için de olduğunun anlaşılması önemli.
  • Süresiz ya da uzun süreli eylemlilik örülmeyecekse hekimleri toplumla karşı karşıya getirmenin bir aracı haline dönüştürülmeye çalışılan kısa süreli grevlere karşı görüş bildirildi. Uzun süreli grevlerin ise an itibariyle çok olası görülmediği ifade edildi. Daha çok kent meydanlarında, hastanelerde ve teknolojinin imkanları ile hekim-sağlık emekçisi-halk buluşmalarının artırılması talepleri öne çıktı.
  • Hastanelerde tabip odalarının birer temsilcilik benzeri odalar açması önerildi.
  • Merkez Konseyi’nin sağlıkta şiddete yönelik olarak paylaştığı eylem-etkinlik önerileri arasında üç koldan yürüyüşe dair hem olumlu hem de olumsuz yönde fikirler belirtildi ama henüz zamanı olmadığı kanısında ortaklaşıldı. Şiddet gündeminin nasıl ilerleyeceğine göre konu tekrar tartışılmak üzere gündeme yeterlilik verildi.
  • Hükümetin sağlık alanında yarattığı yıkımın siyasal bir tercih olduğundan hareketle siyasetle daha doğrudan ilişki kurma önerisi geldi.
  • Şiddete uğrayan hekimlerin aileleriyle buluşmalar ve açıklamaların planlanması tabip odalarına önerildi.
  • Belirli periyotlarla (1-2 ay) sağlık alanından farklı bir konuyu gündem yapmaya çalışmak, böylece gündemi önden belirlemeyi hedeflemek önerildi.
  • Hastane temsilciliklerin artırılması ve kamuoyu oluşturulması adına kamu spotu oluşturma önerisi geldi.

 

Toplantının ikinci bölümünde TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır, Şiddet Çalışma Grubu’nun yürüttüğü çalışmaları aktardı.

Pandemi Çalışma Grubu'ndan Dr. Levent Akyıldız ve Dr. Nasır Nesanır ile Aşı Çalışma Grubu'ndan Dr. Muzaffer Eskiocak, COVID-19 pandemisine ilişkin mevcut durum değerlendirmesi yaptı.

Halk Sağlığı Kolu'ndan Dr. Nasır Nesanır ve Dr. Ahmet Soysal ile İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Süleyman Kaynak, São Paulo uçak gemisinin Türkiye’ye gelmesi gündemine ilişkin değerlendirme ve aktarımlarda bulundu, eylem planlamaları yapıldı. Halk sağlığı gündem başlığında ek olarak Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş, Adana’daki ekolojik yıkım ile ilgili görüş bildirdi.

Toplantı, öneri ve temennilerin ardından Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın kapanış konuşması ile sona erdi.