Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi Prof. Dr. Gülriz Erişgen ve Dr. Halis Yerlikaya,  Diyarbakır Tabip Odası (DTO) başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir ve DTO aktivistleri ile birlikte Diyarbakır’da hekimlerle bir araya geldi.  

İlk buluşma Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde çalışan hekimlerle gerçekleşti.  Burada, hekimler tarafından, özellikle son bir yılda ve ağırlıklı olarak başhekimliğin yönetim biçiminden kaynaklanan bir çok sorun yaşandığı, performans kaygısı ile daha fazla hasta bakmaya zorlanıldıkları, soruşturmalar açıldığı, mobbinge maruz kaldıkları, başhekimliğin heyet raporlarında usulsüzlük yapmaları konusunda hekimlere baskı yaptığı, çalışma koşullarının her geçen gün daha fazla ağırlaşması nedeni ile başka hastanelere tayin ya da emekliliğini isteyen meslektaşlarının olduğu belirtildi. Hekimlere, yaşananların kabul edilemez olduğu, saptanan sorunların rapor haline getirilerek  ilgililere iletileceği, TTB Merkez konseyi ve DTO’nın sürecin takipçisi olacağı ifade edildi.

Daha sonra Dicle üniversitesi Tıp Fakültesinde Asistanlar Birliği üyesi 50’ye yakın asistan hekimle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde (DÜTF) bir araya gelindi. Uzmanlık eğitiminde yaşanan yetersizlikler başta olmak üzere asistan hekimlerin yaşadıkları sorunlar, bu sorunlara çözüm önerilerine ilişkin forum yapıldı. Asistan hekimler tarafından bir çok bölümde tanımlı eğitim programı olmadığı   ve eğitsel faaliyetlerin yetersiz olduğu, kimi bölümlerde öğretim üyelerine ulaşmakta güçlükler yaşandığını, uzmanlık öğrencilerine yeterli zaman ayrılmadığı, hastanede eğitim faaliyetlerden çok sağlık hizmeti vermenin önemsendiği, bilimsel aktivitelere yeterli katılımın sağlanmadığı, katılımın özendirilmediği, çoğu bölümde öğretim üyesi sayı ve niteliğinin yetersiz olduğu, belirlenmiş bir görev tanımlarının olmadığı, angarya işler yapmak durumunda olduklarını,  çalışma koşullarının kötü olduğu, nöbet ücreti ve ek ödemelerin geç ödendiği/ödenmediği ifade edildi.

Daha sonra DÜTF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Aluçlu ile bir araya gelinerek asistan hekimlerin yaşadıkları sorunlar, talep ve önerileri paylaşıldı. Talep edilmesi durumunda Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu aracılığıyla yeterlilik kurullarının uzmanlık eğitimi veren bölümlere ziyaretler gerçekleştirebileceği, daha nitelikli bir uzmanlık eğitimi için TTB’nin  asistan hekimlerin taleplerinin takipçisi olacağı ifade edildi.