Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından iki yılda bir düzenlenen kongrelerin yedincisi 1-3 Nisan 2022 tarihlerinde Diyarbakır'da yapılacaktır.

Önceki kongrelerde “kadına yönelik şiddet”, “kadını görmeyen bilim ve sağlık politikaları”, “kadını görmeyen aile ve sağlık politikaları”, “kadın ve savaş”, “kadın, sağlık ve muhafazakârlık”, “kadın emeği ve sağlık” temaları 2008, 2010, 2012, 2016, 2018 ve 2020 yıllarında sırasıyla ele alınmıştır. Panellerde sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çalışan kadınlar, kadın akademisyenler, kadın mücadelesi yürüten aktivistler başta olmak üzere değerli katılımcılar tarafından çok verimli tartışmalar yapılmıştır.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Diyarbakır Tabip Odası ev sahipliğinde planlanan “VII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi”nin başlığı “Ekolojik Kriz, Kadın ve Kadın Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Dünya uzun süredir ekolojik krizle boğuşmakta, seller, yangınlar, depremler son dönemde daha çok gözlemlenmektedir. COVID-19 pandemisi de ekolojik krizin bir veçhesi olarak karşımıza çıkmıştır. Bunların ardında yatan en önemli etmenlerden biri insanlığın kendi eliyle ortaya çıkardığı ataerkil kapitalizm ve onun krizleridir. Bu krizlerin ekolojik alanda can alıcı sonuçlarıyla yüzleşmekteyiz.

Krizler toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştirmekte, derinleşen eşitsizlikler kadınları daha çok etkilemektedir. Sadece pandeminin “evde kalma” aşamasında bile kadınlar daha çok şiddete maruz kalmış, yoksullaşmış, bakım yükünü sırtlanmak durumunda bırakılmıştır. COVID-19 Pandemi döneminde sağlık hizmeti sunan kadın sağlık çalışanları üzerinde yük daha fazla artmış ve toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar ne yazık ki gündeme bile getirilmemiştir. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"u bu dönemde fırsat bilerek tartışmaya açan da aynı ataerkil sistemdir. Kadınların yaşamları gibi sağlıkları da cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarından etkilenmekte, kadınlar bu süreçte daha fazla ölmekte, daha fazla hastalanmaktadır.

Bu bağlamda patriyarka ve derinleşen ekolojik krizi multidisipliner bir yaklaşımla ele alacağımız VII. kongremizin temasını “Ekolojik Kriz, Kadın ve Kadın Sağlığı” olarak belirlemiş bulunmaktayız.

Sosyal bilimler ve tıp alanından konuşmacıların yer alacağı tema oturumları, sözel ve poster bildiriler ve sosyal etkinlikler ile zenginleştireceğimiz kongremizde tüm kadınları aramızda görmekten onur duyarız.

Kongre Düzenleme Kurulu

 

Kongrenin ana temaları, bildiri değerlendirme süreci ve başvuru kurallarına ilişkin ayrıntıların yer aldığı broşür için tıklayın.