Hekim ve diş hekimlerinin zorunlu olarak yaptırdığı mesleki sorumluluk sigortası uygulamasında, sigortacının belirlediği avukata vekalet verme zorunluluğu getiren tebliğin hükümleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) birlikte açtığı dava sonucunda kesin olarak iptal edildi.

Resmî Gazete’de 16.04.2016 tarihinde yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile hekim ve diş hekimlerine karşı açılan malpraktis davalarının bütün kontrolü sigorta şirketlerine verilmişti.

TTB ve TDB’nin birlikte açtığı davada Danıştay 15. Dairesi, yürütmenin durdurulması için gerekli koşulların gerçekleşmediğine hükmetti. Karara yapılan itirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise sigortalının avukat seçme hakkının sınırlandırılmasının ancak yasal düzenleme ile yapılabileceğini, bu tür davalarda sigortacı ile sigortalı menfaatlerinin çatışabileceğini, bu bakımdan düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu saptayarak yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Dosyanın devredildiği Danıştay 10. Dairesi de sigortalının avukat tayin hakkının sigortacı tarafından sınırlandırılamayacağı gerekçesiyle iptal kararı verdi.

İptal kararına davalılar tarafından yapılan temyiz başvurusunun da reddedilmesi ile birlikte hekim ve diş hekimlerinin, malpraktis davalarında kendi belirleyecekleri avukat ile davayı yürütmelerinin önündeki engel tamamen kaldırılmış oldu.