Kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmet sunumu için çalışmak, hekimlik mesleğinin çıkarlarını her platformda dile getirmek, hekimlerin maddi, manevi haklarını korumak ve özel çalışma ücretlerini belirlemek Türk Tabipler Birliği'nin temel görevleri arasındadır. Hekimlik uygulama ücretlerinin birimlendirildiği Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV listesi) tüm bu amaçlar doğrultusunda oluşturulmuş bir rehber niteliğindedir. Uygulama birimi, mevcut katsayı ile çarpılarak bir uygulama ederi önerilmektedir. Hekim emeğinin değişen ekonomik koşullar karşısında değerini yitirmemesi, hekimlerin maddi olarak kayba uğramaması için her yıl değişen ekonomik parametrelerle bir katsayı artımına gidilmektedir.

Birliğimiz Merkez Konseyi 2019 yılı için Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) katsayısında yapılacak artış oranını %23.7 olarak açıklamıştır.

Bu açıklamadan sonra bazı sigorta şirketlerinin üyelerimize gönderdiği yazılardan 2019 yılı için ücret artışlarının bu orandan daha düşük oranda belirlenmek istediği anlaşılmıştır.

TTB-HUV katsayı artış oranı özel sağlık kuruluşlarının, sigorta ve sandık temsilcilerinin, uzmanlık derneklerinin ve tabip odalarının görüşleri alınarak belirlenmektedir. Bu amaçla alanın bütün bileşenlerinin temsilcilerinin davet edildiği Danışma Kurulu toplantıları düzenlenmektedir. Nitekim son katsayı artışının belirlenmesi sürecinde de 30.10.2018 günü saat 13.00-16.00 saatleri arasında 2019 yılında uygulanacak katsayının ne olması gerektiği konusunda bütün taraflar görüşlerini aktarmışlardır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi katsayı artış oranını %23.7 olarak belirlerken hem anılan toplantıda dile getirilen önerileri, hem tabip odalarının isteklerini, hem de başka ekonomik göstergeleri dikkate almıştır.  Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 2018 yılı enflasyonu için tahmin ettiği %23.5 oranı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019 yılı için pasaport, ehliyet harçları, motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi, harç ve cezalar için belirlediği yeniden değerlendirme oranı olan %23.73 oranı da göz önünde bulundurulmuştur.

Pek çok değişkenin dikkate alındığı, çeşitli kuruluşların emek ve zaman harcadığı bir sürecin sonunda yansız ve adil bir bakış açısıyla belirlenen katsayı artış oranının tutarlı bir biçimde uygulanması Birliğimizce önemsenmektedir.

Özel sağlık kuruluşlarının hekim ücretlerinde yapacakları iyileştirmelerde de bu katsayı artış oranının dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Meslektaşlarımızı hekim emeğinin değerinin ve sağlık hizmetinin niteliğinin korunabilmesi adına; TTB’nin belirlediği HUV katsayı artışı oranının altında yapılan teklif ve baskılara karşı dikkatli ve dirençli olmaya, çalıştıkları özel sağlık kuruluşlarından maaşlarına yapmaları gereken artışlarda anılan katsayı oranını göz önünde bulundurmalarını talep etmeye, bu bağlamlarda meslek örgütümüzle dayanışmayı sürdürmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi