Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin (STED) Mart-Nisan 2022 sayısı yayımlandı. STED’in bu sayısında dokuz araştırma makalesi ve bir de derleme yer alıyor.

Birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının; bilgi/becerilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla iki ayda bir yayımlanan STED’in son sayısında COVID-19 salgınının intörn hekimlerin yaşam ve eğitim sürecine etkisi, hekimlerin yaşlı ihmali ve istismarı konusundaki farkındalığına yönelik yapılan araştırmalar yer alıyor.

TÜBİTAK Türk Tıp Dizini’ne 2012’de giren STED’de birinci basamağın çalışma alanına giren konularda yapılmış araştırma yazıları, derlemeler, olgu sunumları yayımlanıyor. Derginin internet sayfasına ve arşivine https://www.ttb.org.tr/STED/index.php adresinden erişilebilir.