Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından “Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi” kapsamında düzenlenen “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Forumu”na katıldı. 29-30 Eylül 2017 tarihlerinde Kızılcahamam’da gerçekleştirilen forumda TTB’yi Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp temsil etti.

Gökalp, açılış konuşmalarında toplum sağlığının ve ülke ekonomisinin sırtında bir kambur olan kayıt dışı istihdamla ilgili olarak SGK’nin çabasını olumlu değerlendirdiklerini belirterek, TTB olarak bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.  

Ekonomiyi ve çalışma yaşamını birebir etkileyen en önemli unsurun uygulanan politikalar ve politik doğrultu olduğunu belirten Gökalp, Türkiye’nin bu konuda iç açıcı bir durumda olmadığına dikkat çekti. SGK Başkanının konuşmasında belirttiği “Sosyal güvenlik kavramı emek-sermaye çelişkisinde emeğin kazanımıdır.” tespitine değinen Gökalp, “Sayın Kurum Başkanı çok doğru bir tanı koydu. Tanı doğru ise tedavisini de doğru yapmak zorundayız.” diye konuştu.

Gökalp, TTB’nin kayıt dışı istihdamla mücadele konusundaki görüşlerini aktardığı konuşmasını; “Emek sermaye çelişkisinde, emeğin değerini korumalıyız. Çünkü, emeğin değerinin arttığı toplumlarda ve çalışma ortamlarında kayıt dışılık azalıyor. Kayıt dışılık artıyorsa, emeğin değeri azalıyor.” diyerek sürdürdü.

Gökalp, hak arama mücadelesinin ve hak arama yollarının önünün açık tutulmasının önemini hatırlattı. Bunun da emek gücünün gelişkin örgütlülüğü ile sağlanabileceğini belirten Gökalp, OHAL bahanesiyle sürdürülen grev yasaklarının  hak arama yöntemlerinin önünü kapattığını vurguladı.

TTB olarak sağlık, eğitim, güvenlik ve sosyal güvenlik gibi hizmetlerin kamu eliyle yürütülmesi gerektiğine değinen Gökalp, sağlık hizmetlerinin piyasalaştığı günümüz koşullarında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının “kayıt dışı istihdam”, “eksik bildirim”, “şirket kurdurma” gibi birçok sorunla boğuştuklarını ve piyasanın insafına terk edildiklerini söyledi.

Gökalp, kâr maksimizasyonunun, çalışma yaşamına zarar verdiğini ve kayıt dışı istihdama teşvik ettiğini hatırlattı. Gökalp, azami kâr anlayışının işsizliğe, yedek işgücüne, piyasalaştırmaya, taşeronlaştırmaya, kuralsızlaştırmaya ve esnek çalışmaya ihtiyaç duyduğunu ve bu anlayışın ekonomik politikaları ve çalışma yaşamını kayıt dışılığa ittiğini belirtti.   

Gökalp, yeni açılan istihdam alanlarının daha işin başında iken altyapısı tamamlanarak, kayıt dışılığa zemin sunmayan bir şekilde planlanması gerektiğini söyledi.

Kayıt dışı istihdamı azaltmak için sosyal tarafın, yani emek meslek örgütlerinin mutlaka güçlü olması gerektiğini ifade eden Gökalp, sosyal tarafın önü açılmazsa, üzerindeki baskılar azaltılmazsa, emeğin değerinin artmayacağını, aksine daha da azalacağını belirtti.

Geçen günlerde Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevden alınmasını da bu şekilde değerlendirmek gerektiğini belirten Gökalp, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB üzerindeki baskıların sosyal tarafın zayıflığını ve emeğin değersizleşmesini, dolayısıyla kayıt dışılığı artıran bir faktör olduğuna dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Forumu;

1-İnşaat Sektöründe Kayıt Dışı İstihdam,

2-Sosyal Güvenlik Sisteminde Eksik Bildirim,

3-İletişimin Olanak ve Sınırları,

4-Suriyeli Mülteciler ve Sosyal Güvenlik konu başlıklarından oluşan 4 ayrı panel ile sürdürüldü.