Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 12 Kasım 2023 günü Ankara’da yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri, TTB’nin kurul, kol, çalışma grupları ve yayın organlarının temsilcileri ile tabip odalarının yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptı. Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalardan, kurulan Eylem Çalışma Grubu’ndan, saha ziyaretlerinden ve devam eden eylem sürecinden söz eden Korur Fincancı, TTB’nin deprem bölgesindeki çalışmalarının belgeselleştirilme süreci hakkında da bilgi verdi. Ülkede baskıların her geçen gün arttığını ve anayasasızlaştırılma süreci ile karşı karşıya olunduğunu belirten Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan davanın da bu hukuksuzluklardan bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı ve davanın 30 Kasım 2023’te görülecek yedinci duruşmasına çağrı yaptı. Son olarak Sağlık Bakanı’nın göç eden hekimlerden bahsederken yaptığı utanç verici harekete de değinen Korur Fincancı, bu hareketin hekimleri değersizleştirme anlamına geldiğini ifade etti ve TTB olarak gerekli yanıtı mücadele ile vereceklerini kaydetti.

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, üç aylık çalışma planını sundu. TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan dava ve uluslararası dayanışma hakkında bilgilendirme yapan Bulut, sağlıkta şiddet ile mücadeleye ilişkin çalışmalardan bahsetti. Bulut, hekim göçü ile ilgili de ayrıntılı bir bilgilendirme yaptı.

Dr. Vedat Bulut'un sunumu için tıklayın.

Kolların, çalışma gruplarının ve tabip odalarının temsilcilerinin aktarımlarının ardından aşağıdaki sorunların tespitiyle beraber yol haritaları çıkarıldı:

  1. TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan davanın 30 Kasım 2023’te görülecek duruşmasına dair dayanışmanın önemi vurgulandı. Meslek örgütlerinin hedef alındığı saldırılara yönelik ulusal ve uluslararası desteği artırmaya, tüm tabip odalarının TTB’ye yönelik saldırılara birlikte yanıt üretmesi gerekliliğine karar verildi.
  2. Sağlıkta şiddete karşı mücadelenin uzun erimli ve daha kapsamlı planlanmasının gerekliliği vurgulandı. Mevcut sağlık sisteminin sağlıksızlık ve şiddet ürettiği, mücadelenin buna göre kurgulanması gerektiğinin altı çizildi.
  3. Ülkedeki antidemokratik ve baskıcı yönetimin yargıyı kendi menfaatleri için kullanmasına ve ülkeyi anayasasızlaştırma çabasına karşı birlikte mücadelenin önemi vurgulandı.
  4. 14 Mart etkinlikleri planlanırken mart ayında yapılacak yerel seçimlerin önemi vurgulandı. Demokrasi mücadelesinin, yerel yönetimlerin sağlığa etkisini kamuoyuna anlatmayı hedefleyen işler yapmanın ihtiyaç olduğu dile getirildi. Özgürlük, eşitlik ve sağlık mücadelesinin birlikte yürütülmesinin değerli olduğu konusunda hemfikir olundu.
  5. Temmuz ayında yayımlanan sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında yönetmeliğin getirdiği düzenlemeler ve buna dair örgütün alacağı tutum üzerine beyanlarda bulunuldu.
  6. Filistin’de dünyanın gözü önünde gerçekleşen savaş ile sağlık kurumları ve sivillerin hedef alınmasını görünür kılma yönünde görüşler belirtildi.
     

TTB GYK toplantısı öneri, değerlendirme ve temenniler ile son buldu.