Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) Kanal İstanbul Projesi için verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, Kanal İstanbul Projesi "ÇED Olumlu" kararının sağlık etkileri yönünden eksik, hatalı ve hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

İstanbul İdare Mahkemesi’nde açılan davada, TTB’nin kuruluş yasasından kaynaklı olarak toplum ve birey sağlığını korumakla ilgili görevleri bulunduğu hatırlatılarak, bunun da sadece hasta olmama halini değil, sağlıklı ve güvenli bir çevre ve ekosistem içinde yaşama hakkını da kapsadığı bildirildi. Kanal İstanbul Projesi "ÇED Olumlu" kararının sağlık etkileri yönünden eksik, hatalı ve hukuka aykırı olduğu vurgulandığı dava dilekçesinde, yürütmeyi durdurma ve iptal talebine konu olan "ÇED Olumlu" raporunun eksiklik ve hukuka aykırılıkları ile ilgili olarak özetle şunlar sıralandı:

  • Kanal İstanbul Projesine ilişkin “Sağlık Etki Değerlendirmesi” yapılmamıştır.
  • Su hakkına olumsuz etki eden inceleme ve değerlendirmeler eksik ve hatalıdır.
  • Türkiye’nin su kısıtı bulunan ülkeler içinde olduğu dikkate alınmamıştır.
  • Hava kirliliği riski, hatalı ve eksik verilere dayanılarak yapılmıştır.
  • Asbest riski ÇED raporunda değerlendirilmemiştir.

"ÇED Olumlu" kararının bilimsel görüşler, keşif, bilirkişi incelemesi ve her türlü hukuksal kanıt ışığında, başta Anayasa olmak üzere tüm uluslararası ve ulusal mevzuata aykırı olduğuna yer verilen dava dilekçesinde, uygulanması halinde telafisi imkânsız zararların ortaya çıkacağı açık olan "ÇED Olumlu" raporunun davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.