“TTB ve Tabip Odalarının Tıbbi Etik ve Deontolojiyi Koruma Sorumluluğu” başlıklı kitap, Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yayımlandı.

6023 Sayılı Yasa, TTB’ye ve tabip odalarına mesleki deontolojiyi koruma görevini de vermiştir. TTB bu amaçla, etik bildirgeler hazırlayarak bunları hekimlere ulaştırmak, tıbbi etik ve deontoloji konusunda eğitim çalışmaları yapmak, kitaplar yayımlamak, bilimsel ve akademik çalışmaları teşvik etmek, etik ihlalleri azaltmaya yönelik sağlık politikaları oluşturulmasına katkı sunmak gibi faaliyetler de yürütmektedir. Yine hekimler hakkındaki etik ihlal iddialarını da bağımsız şekilde soruşturma ve kovuşturmalarla inceleyerek karara bağlamak, gerektiğinde disiplin cezası vermek TTB’nin hem yetkisi hem de yükümlülüğüdür.

Söz konusu kitap TTB tarafından, disiplin sürecinde karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sunmak, disiplin sürecini hızlandırmak, hukuka ve tıbbi etiğe uygun kararlar verilmesini sağlamak ve dolayısıyla mesleki deontolojiyi koruma ve geliştirme çabasına katkı sunmak amacıyla hazırlandı.

Kitapda, kanun hükmünde kararnamelerin TTB’de bir hükmü olmayacağının somut örneği olarak Dr. Hafize Öztürk Türkmen, Dr. Ümit Biçer ve Dr. Cumhur İzgi’nin bilimsel çalışmaları; Dr. M. Murat Civaner, Dr. Sermet Koç, Dr. Nüket Örnek Büken, Dr. Hakan Giritlioğlu ve Dr. Türkcan Baykal’ın yıllardır çalıştıkları alanlardan taşıdıkları makaleleri ile Dr. Naki Bulut ve Av. Verda Ersoy’un konunun hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmeleri yer alıyor.

Kitap için tıklayınız…