Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu’nca düzenlenen “Aile Hekimliğinde Anne- Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı” Şanlıurfa Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 11-12 Ocak 2020 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Çalıştaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Denizli, Manisa, Gaziantep, Şırnak, Ağrı, Mardin, Batman, Tunceli, Diyarbakır ve Şanlıurfa Tabip Odaları'ndan hekimler ile Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Şanlıurfa Aile Hekimi Derneği temsilcileri katıldı.

Çalıştay, Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Melik’in açış konuşmasıyla başladı. Daha sonra TTB Merkez Konseyi adına Dr. Yaşar Ulutaş ve Aile Hekimliği Kolu adına Dr. Filiz Ünal söz aldılar.

Çalıştayın ilk sunumunu Dr. Emrah Kırımlı aile hekimliğinde anne/bebek ölümleri ve bağışıklamanın ülke ölçeğinde durumu ve eşitsizliklerine dikkat çekerek, kendisinin aile hekimlerine yönelik hazırladığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Dr. Bulut Ezer, anne ve bebek ölümlerinin yüksek olduğu, bağışıklamanın düşük olduğu bölgelerdeki eşitsizlikler ve sebepleri üzerine sunumunu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mehmet Zencir, anne ve bebek ölümlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, ölümlerin neden sonuç ilişkisini anlatan bir sunum yaptıktan sonra çalıştayın öğleden önceki oturumu tamamlanmış oldu.

Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda anne ölümleri, bebek ölümleri ve bağışıklama konuları katılımcılar arasında üç ayrı gruba bölünerek, çalıştay hazırlama ekibinin belirlediği sorular yanıtlanmaya çalışıldı. Grupların hazırladıkları raporlar bütün katılımcılarla birlikte tartışıldı. Bir sonraki gün ağırlıklı olarak çözüm yolları görüşüldü. Çalıştay, katılımcıların hazırladığı sonuç bildirgesinin 12 Ocak 2020 Pazar günü basınla paylaşılmasıyla sona erdi.

Sonuç Bildirgesinden Bazı Başlıklar:

  • Savaş ve çatışma durumları, göçler, yoksulluk, yetersiz sağlık hizmetleri, anne bebek ölümlerinin en önemli sebeplerindendir.
  • Tam aşılı çocuk sayısının düşmesi ve aşı redleri toplum sağlığını tehdit ediyor; kızamık salgını bitmek bilmiyor.
  • Bebek ölümleri doğuda yüksek, bölgeler arası farklar giderilmelidir.
  • Önlenebilir her bebek ve çocuk ölümü çocuk hakkı ihlalidir!
  • Önlenebilir her anne ölümü bir kadın cinayetidir.
  • Toplumun her kesiminin kültür, inanç ve dil farkına saygı göstererek, yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti vermek mümkündür.
  • Birinci basamak sağlık hizmetleri bölgelerin ihtiyacına göre yeniden planlanmalıdır.

Sonuç bildirgesi için tıklayınız.