Türk Tabipleri Birliği, İstanbul’da görev yapan 15 aile hekiminin sözleşmesinin, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kararlarıyla feshedilmesi ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bir yazı gönderdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman imzasıyla 26 Ağustos 2019 tarihinde gönderilen yazıda Sağlı Bakanı Koca’ya “Aile hekimlerini hangi hukuki gerekçelerle, hangi yasal dayanakla, hangi vicdanla işinden ettiniz?” sorusu yöneltildi.

Yazıda, aile hekimlerinin güvenlik soruşturması nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesinin uluslararası hukuka, Anayasa’ya, Anayasa Mahkemesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına, 657 Sayılı Kanunu’na, 4045 Sayılı Kanunu’na, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne, Aile Hekimliği Kanunu ve ilgili mevzuatına açıkça aykırı olduğu vurgulanarak, haksız ve hukuksuz bu işlemlerin hekimlerin ailelerini ve vatandaşları mağdur ettiği dile getirildi.

İvedilikle aile hekimlerinin görevlerine iadesinin sağlanmasının talep edildiği yazıda şu ifadelere yer verildi. “Temel hak ve hürriyetleri, Anayasa’yı, yüksek yargı organı içtihatlarını yok sayarak, ilgili alt mevzuata aykırı olarak meslektaşlarımızın işini, ailelerinin aşını, hastalarının hekimini ellerinden alan bu haksız işlemin ivedilikle geri alınması ‘sağlığımız’ için zorunludur. Ayrıca hekimler hakkında hekimlik mesleğinin hangi gereklerinden yola çıkarak, hangi ölçütler üzerinden güvenlik soruşturması yaptırıldığı, soruşturma sonuçlarının hangi kamu görevlilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirildiği bilgisinin, hukuki güvenlik ilkesi ve öngörebilme hakkı kapsamında Birliğimize ve hekimlerimize iletilmesi talebimizi bilgilerinize sunuyoruz”.

Sağlık Bakanı’na gönderilen yazı için tıklayınız…