Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılması talebiyle bugün TBMM’de siyasi parti temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirecek. 

Görüşmelere TTB İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Gülriz Erişgen, Dr. Selma Güngör, Prof. Dr. Çetin Atasoy ve Dr. Mübetcel İlhan ile Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç katılacaklar.