Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) Genel Kurulu 13-14 Nisan 2018 tarihleri arasında Brüksel’de toplandı. Göçmen sağlığı, ilaçlar, mesleki uygulamalar ile diyet, beslenme ve fiziksel aktivite üzerine çalışma gruplarının etkinlikleri ve ayrıca çeşitli konularda tutum belgeleri geliştirilmesi / güncellenmesi gibi oldukça yoğun bir gündeme sahip olan toplantıda TTB’yi Dr. M. Murat Civaner temsil etti.

TTB’nin de katkılarıyla sürdürülen Göçmen Sağlığı grup çalışmaları çerçevesinde ele alınan konulardan biri, göçmen hekimlerin bir yandan onurlarını koruyarak çalışmaları sağlanırken diğer yandan gittikleri ülkede nitelikli hizmet sunabilmeleri için nasıl yöntemler geliştirilecebileceği idi. Bu konuda Birleşik Krallık, Fransa ve İsveç’te etkin yöntemler uyguladığı aktarıldı. Birleşik Krallık’ta göçmen hekimlerin sadece İngilizce testinden değil, sonrasında mesleki İngilizce testinden de başarılı olmasının beklendiği dile getirildi. Bu konuda ülkeler arasında ortak bir standart geliştirilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Bu konunun dışında, CPME’nin göçmenlere sunulacak sağlık hizmetleriyle ilgili 2016 tarihli tutum belgesinin, üye ülkelerdeki güncel durumu saptamaya yönelik araştırma ışığında güncellenmesine ilişkin öneriler görüşüldü.

CPME’nin çeşitli konulardaki tutum belgelerinin ele alındığı oturumda; sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi ile hekimlerin multidisipliner sağlık hizmetlerindeki rolleri üzerine belgeler kabul edilirken, ilaç şirketleriyle ilişkiler, trans yağlar, eczacılarla tedaviye uyum üzerine işbirliği konularındaki tutum belgelerinin üzerlerinde daha fazla çalışılması gerektiği gerekçesiyle çalışma gruplarına geri gönderilmesine karar verildi.

Toplantının üye ülkelerdeki son gelişmelerin değerlendirildiği bölümünde, Polonya’da asistan hekimlerin başlattığı açlık grevindeki son gelişmeler paylaşıldı. Hükümet ile sözlü bir anlaşmaya varılması üzerine açlık grevinin sona erdirildiği, ancak sadece yaklaşık 100 euro civarında bir artıştan söz edildiği ve gelirlerin hala çok düşük olduğu belirtildi. Genç hekimlerin bugünlerde Avrupa Birliği’nin direktifiyle uyumlu olarak haftada 48 saatten fazla çalışmama şeklinde bir protesto başlattıkları ve gerilimin devam ettiği ifade edildi. Yunanistan’da sağlık hizmetlerinin ve sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getiren raporda; durumun gerek ekonomik kriz gerekse de göçmenler nedeniyle giderek kötüleştiği, birinci basamak hizmetlerin yetersizliği nedeniyle hastanelerde çalışma saatleri artarken hekim gelirlerinin azaldığı, beyin göçünün giderek önemli bir sorun halini aldığı, reçetesiz ilaç kullanımının yaygınlaştığı, e-reçetelerde sadece jenerik isimlere yer verilmesi uygulamasının hastalar açısından olumsuz sonuçları olduğu, ayrıca göçmen krizinden diğer Avrupa Birliği ülkelerinin karşılaşmadığı oranda etkilenildiği ve bu konuda Avrupa Birliği’nce atılan adımların yetersiz kaldığı vurgulandı. Genel Kurul’da ayrıca Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin savaşın yarattığı toplum sağlığı sorunlarından hareketle benimsediği savaş karşıtı tutumun tüm üyelerce desteklendiği dile getirildi. CPME Başkanı Dr. Jacques de Haller Mart ayında Türkiye’ye yaptığı ziyaretten söz ederek, hekimlerin savaşa karşı sessiz kalmamaları gerektiği yönündeki CPME pozisyonunu bir kez daha anımsattı ve barışı, hasta haklarını ve mesleki değerleri savunduğu sürece TTB’nin yanında olacaklarını belirtti.

Toplantı, grup çalışmalarının gelecek toplantıya dek internet üzerinden sürdürülmesi, tutum belgelerinin güncellenmesi çalışmalarına devam edilmesi ve üye birliklerin gerek dayanışma gerekse de yasal düzenlemelere müdahil olma anlamında daha yakın işbirliğinde bulunması kararıyla sonlandı.