Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, pandemi, yerel yönetimler ve sağlık alanında yürütülen çalışmalara ilişkin görüş ve taleplerini iletmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ziyarette bulundu.

TTB Merkez Konseyi’ni temsilen Başkan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, II. Başkan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreter Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu ile İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu’nun katıldığı ziyarette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit ile görüşme gerçekleştirildi.

İBB’ye pandemide sağlık alanındaki çalışmalarından ve verilerde gerçekleri paylaşma çabasından dolayı teşekkür edilen toplantıda İmamoğlu’na TTB Merkez Konseyi tarafından hazırlanan Pandemi ve Yerel Yönetimler Raporu da sunuldu. İmamoğlu da tüm hekimlere ve sağlık çalışanlarına bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmaları nedeniyle çok teşekkür ederek “Hekim ve sağlık çalışanlarına ne yapılsa azdır” diye konuştu.

COVID-19 pandemisinde gelinen son durumun konuşulduğu görüşmede İBB bünyesinde kurulmuş bilim kurulunun meslek kuruluşları temsilcilerinin de katılımıyla devam etmesi, sağlık çalışanları ile birlikte neler yapılabileceği, kadınlar ve kırılgan gruplar için ne gibi sosyal dayanışma çalışmalarının yürütüleceği, olağanüstü/olağandışı durumlarda ne gibi tedbirler alınabileceği konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

TTB Merkez Konseyi görüşmede İBB’den taleplerini de şöyle sıraladı:

 • Hekimevi ve/veya sağlık emekçileri için sosyal merkezlerin oluşturulması,
 • Sağlık fidanlığı hazırlıklarının 14 Mart’a kadar tamamlanması, 14 Mart’ta açılışının yapılması, vefat eden sağlık çalışanları adına bir anıt yapılması,
 • Bugüne kadarki mahalle bazında tüm ölümler ve bulaşıcı hastalıklara bağlı ölümlere ilişkin verilerin TTB ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmasının sağlanması ve devam etmesi,
 • İBB bünyesindeki Pandemi Kurulu ve Sağlık Kurullarının devamlılığı, TTB ile ortak çalışması,
 • Kadınlara özel çalışmaların güçlendirilmesi ve özellikle kriz dönemlerinde ev içi şiddetle mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi, ilgili birimlerin güçlendirilmesi,
 • Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım ve barınma imkanlarında devamlılığın sağlanması,
 • Sosyoekonomik düzeyleri düşük olan yoksul, işsiz ve işçi kesimine özel dayanışma planlarının güçlendirilmesi,
 • Evde bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi,
 • Su, ısınma gibi temel hakların savunulması, su kullanım ücretlerinde indirime gidilmesi,
 • İstanbul deprem çalışmalarının önceliklendirilmesi, bu kapsamda aile sağlığı merkezlerinin deprem dayanıklılık testlerinin yapılması ve tamamlanması,
 • Mevcut ve yeni yapılacak sosyal tesislerde bir alanın sağlık alanı olarak belirlenmesi.