Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Kampı, 28-30 Ağustos 2021 tarihlerinde Karaburun’da gerçekleşti. İzmir, Muğla, Aydın, İstanbul, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Eskişehir, Tekirdağ, Samsun, Van illerinden 32 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kampa TTB Merkez Konseyi adına Dr. Meltem Günbeği katıldı. Kampta deneyim aktarımları, sosyal etkinlikler ve atölye çalışmaları yapıldı.

Asistan hekimlerin güncel sorunları ve bunlara dair çözüm önerilerinin ana hattı oluşturduğu kampta, sağlık alanındaki emek süreçleri, meslek örgütlerinin ve örgütlülüğün gerekliliği ile örgütlenme çalışmaları üzerine sunumlar gerçekleştirildi.

Kampın ilk günü, Dr. Laleş Tunç’un “TTB Kol-Komisyon Yapılanması ve Deneyim Aktarımı” başlıklı sunumuyla başladı. Ardından akademisyen Melda Yaman, “Sağlığın Metalaşması ve Emeğe Yabancılaşma” adlı sunumunda sağlıkta dönüşüm politikalarının sağlığı metalaştırdığını, hasta-hastane ilişkisinin müşteri-işyeri ilişkisine evrildiğini belirtti. Bu durumun sağlığa yaklaşımı da değiştirdiğini belirten Yaman, hekimlerin meslekleri hakkındaki söz sahibi konumlarını aşamalı bir biçimde kaybettiğini bunun sonucunda hekimlerin mesleklerine ve emeklerine yabancılaştığını kaydetti. Yaman’ın konuşmasını Sera Şimşek’in yürütücülüğünde “Emeğimiz Üzerinde Söz Sahibi miyiz?” başlıklı forum takip etti. Forumda yapılan anahtar sunum sonrası sağlığın metalaşmasıyla birlikte artan yabancılaşma, asistan hekimlerin sağlığı konuları üzerine tartışmalar yürütüldü ve mevcut sağlık ortamının düzeltilmesine dönük çözümler arandı.

İkinci gün Dr. Muharrem Delikkaya’nın “Gençlik Hareketi” başlıklı konuşması yer aldı. Delikkaya’nın konuşmasında gençlik hareketi nedir, hareket olabilmenin önkoşulları nelerdir, gibi sorulara yanıt arandı ve kolektif bir şekilde, “Genç hekim hareketi oluşturabilir miyiz” sorusu tartışıldı. Daha sonra Dr. Onur Erden ve Dr. Karer Yurtdaş’ın “Neden Meslek Örgütümüzde Örgütlenmeliyiz” başlıklı oturumları gerçekleşti. Önceki oturum ile süreklilik teşkil eden bu oturumda, örgütlenme modelleri ve hekim hakları mücadelesi ile toplumun sağlığının bütünlüğü konuşuldu. Günün son oturumu “Çözümümüz Ne?” isimli atölye çalışmasıyla yapıldı. Atölye çalışmasında eğitim, sağlık sistemi, hekime şiddet ve mobbing konuları tüm katılımcıların ortak emeğiyle işlendi ve bu sorunlara çözümler arandı.

Kampın son gününde, yeni dönemin planlanması ve örgütlenme çalışmalarının değerlendirilmesi yapıldı. Değerlendirmeler; tüm kamp boyunca yürütülen tartışmaların ve atölyelerin sunduğu çözüm önerilerinin örtüştüğü bir perspektiften hareketle yapılırken önümüzdeki döneme dair somut yol haritası çıkarıldı. Tüm katılımcıların yeni dönemde oluşturulmak istenen genç hekim hareketinin bir öznesi olduğunun net bir şekilde görüldüğü; coşkunun, neşenin, enerjinin hissedildiği; beraber üretim yapmanın, beraber düşünmenin önemini gösteren bir kamp süreci sona erdi.