25 Ağustos 2017 günlü Resmi Gazete’de 693 ve 694 sayı ile iki Olağanüstü Hal (OHAL) Kararnamesi daha yayımlandı.

693 sayılı Kanun Hükmümde Kararname (KHK) esasen kamu görevinden ihraç edilen ve iade edilen kişiler ile kapatılan kurumların bilgilerini içeriyor.

694 sayılı KHK ile 205 maddede, savunma, eğitim, yargı, sağlık, sosyal güvenlik sistemi, istihbarat, suç ve ceza hükümleri, ceza yargılaması gibi pek çok temel alanda değişiklik yapılmış, yeni kurallar konulmuştur.

Son iki KHK ile, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, Anayasa’ya rağmen, Anayasa’da egemenlik yetkisini toplum adına kullanmaya yetkili kılınmış bütün organların yerine geçmiş durumdadır.

Değiştirilen yapılar içinde Sağlık Bakanlığı teşkilatı da yer almaktadır. 2 Kasım 2011 günü, 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısı, sağlıkçılara, onların örgütlerine, topluma, yasama organı üyelerine sorulmadan, aniden değiştirilmişti. 6 yıl sonra, 694 sayılı KHK ile, yine hiç sorulmadan aniden pek çok değişiklik yapılmış durumdadır.

694 sayılı KHK ile yapılan sağlık alanındaki değişiklikler temel olarak şu konulardadır:

·         Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, bağlı kuruluş statüleri kaldırılarak merkez teşkilatında Genel Müdürlük haline dönüştürülmüşlerdir.

·         Kamu Hastaneleri Birlikleri ve Genel Sekreterlikleri yapılanmasına son verilmiştir.

·         Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında toplanmıştır.

·         Hastaneleri yeniden başhekimlerin yönetmesi düzenlenmiş; sözleşmeli çalıştırma il sağlık müdürlerini içerecek şekilde her düzeye yaygınlaştırılmıştır.

·         Sağlık Bakanlığı yurt dışında insani ve teknik yardım amacı dışında da sağlık kuruluşu açıp işletebilecektir.

·         Hekimler, Bakanlığın uygun görmesi halinde 72 yaşına kadar aile hekimliği ya da Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarında çalışmaya devam edebilecekdir.

·         Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında asker hekimler görevlendirilebilecektir.

·         OHAL uygulaması sırasında istifa edilmesi halinde, hekimler yerine biri atanmasa bile, istekleri kabul edilir, yani istifaları onaylanır ise görevlerini bırakabileceklerdir.

·         OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurusu kabul edilen öğretim üyeleri, eski görev yaptıkları yerlerde değil, 2006 yılından sonra kurulan ve Ankara, İstanbul ve İzmir dışında bulunan öğretim kurumlarında göreve başlatılacaklar.

Toplumun ve hekimlerin ihtiyacı olan; nitelikli, ücretsiz ve ulaşılabilir sağlık hizmetini, kaynak israfı yapılmadan ve insani çalışma koşulları için gerekli haklara sahip hekim ve sağlık personeli ile sunulmasını sağlayan düzenlemelerdir. Bu tür düzenlemeler ancak demokratik bir işleyiş içinde tüm tarafların katılımı ile yapıldığında amacına ulaşabilir.

Son KHK, bir kez daha, Anayasa ile çelişen ve demokratik olmayan bir yöntemle yapılacak olan düzenlemelerin, toplumun ve sağlık çalışanlarının ihtiyacını karşılamaktan ne ölçüde uzak olduğunu ortaya koymaktadır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi