Türkiye  Halk Sağlığı Kurumu'na bağlı birimlerde görev yapan yaklaşık iki bin sağlık çalışanı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na resen atandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, atamaların hangi ölçütlere göre yapıldığının açıklanmasını istedi.

TTB Merkez Konseyi, 5 Temmuz 2017 tarihinde söz konusu atamalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirlenen temel ilkelere uyulmasının zorunlu olduğu belirtildi. Aynı yönetmeliğin resen atamaları düzenleyen 28 maddesinin hatırlatıldığı açıklamada, hizmet puanının esas alınması, hizmet süresi ve gönüllülük gereklerine uyulmamasının yapılan işlemi hukuka aykırı kılacağı vurgulandı.

Açıklamanın tam metni aşağıdadır:

 

Resen atamaların gerekçesi açıklanmalıdır

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na bağlı birimlerde görev yapan yaklaşık iki bin sağlık çalışanının Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na resen atamalarının yapıldığı belirtilmektedir. Atamaların gerekçelerine ve bu işlem yapılırken hangi ölçütlere göre davranıldığına dair resmi hiçbir açıklama yapılmamıştır.

Sadece Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 23 Haziran 2017’de standart kadro cetvelinde değişiklik yapıldığı açıklanmıştır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönergenin 14. maddesi uyarınca komisyon kararı ile Yönergenin 2 numaralı ekinde yer alan Standart Kadro Cetvelinde üç birim için değişiklik yapılmıştır. Bu birimler halk sağlığı müdürlüğü, L1 tipi halk sağlığı laboratuvarları ve toplum sağlığı merkezleridir.

Yönergenin “Standart kadrolarda değişiklik usulü” başlıklı 14. maddesinde, “Kuruma bağlı birimlerin bu Yönerge ekinde yer alan ek-2 sayılı cetvelde, gösterilen personel standartlarında, birimin hizmet yükünün, görev fonksiyonlarının ve bulunduğu yerdeki hizmeti etkileyen şartların değişmesi gibi gerektirici sebeplere bağlı olarak değişiklikler yapılabilir.” denilmektedir. Yine aynı maddede, “Bu değişiklik; Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı başkanlığında, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ile kadro standardı değiştirilecek birimin bağlı bulunduğu merkez birim amirlerinin katılımı ile oluşturulacak komisyon kararı ve Başkan onayını müteakip uygulamaya konulur” ifadesine yer verilmiştir.   

Yapılan atamaların gerekçesinin ne olduğu belirsizdir. Ancak, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin resen atamaları düzenleyen 28. maddesindeki hizmet puanının esas alınması, hizmet süresinin ve gönüllülük gereklerine uyulmaması yapılan işlemi hukuka aykırı kılacaktır. Yine Yönetmeliğin 5. maddesiyle belirlenen temel ilkelere tüm Sağlık Bakanlığı birimlerinin uyması zorunludur. Türkiye Halk Sağlı Kurumu tarafından komisyon kararıyla yapılan değişikliklerin de Yönetmeliğin personel dağılım cetveli ilkelerine uygun olması gerekir.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları tarafından şu sorulara acilen yanıt verilmesini bekliyoruz:

-Atamaların hukuki dayanağı ve gerekçesi nedir?

-Standart kadro cetvellerinde neden ve hangi oranda değişiklik yapılmıştır?  

-Komisyon toplantısı kadro standardı değiştirilen tüm birimlerin bağlı olduğu merkez birim amirlerinin katılımıyla mı yapılmıştır?

-Resen atamalar yapılırken sağlık çalışanlarına tercihleri ve gönüllü olup olmadıkları sorulmuş mudur?

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

Değişiklik için… 

Yönerge için…