Trabzon’a bir şehir hastanesi kurulmasının ve bu hastanenin Akyazı’da stadyumun yanına, dolgu alanın üzerine yapılmasının planlandığı Trabzon Tabip Odası tarafından 29 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen sempozyumda ortaya çıkmıştı. Sempozyumda, Kıyı Kanunundaki kısıtların kaldırılması gerektiği için sırf bu amaçla bir değişiklik yapılacağı da dile getirilmişti.

Zeytinliklerin imara açılmasını da öngören “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na bir madde eklenerek Trabzon Şehir Hastanesine özel bir madde değişikliği yapılıyor.

Tasarının Genel Gerekçesi’nde yapılan değişikliğe dair bir açıklama yok. Madde gerekçesi ise şöyle:

“Kıyılarımızda yer alan illerdeki coğrafi şartların zorluğu ve uygun alanların bulunmaması veya kıyı alanının yetersizliği nedeniyle, kaynakların etkin kullanımını sağlamak, bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşmak, uluslararası rekabet ortamında yatırımcımıza avantaj sağlamak amaçlarıyla Bakanlar Kurulu kararı ile kıyı dolgu alanlarda mevcut en iyi teknikleri kullanan endüstri bölgesi ile 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu yararı kararı doğrultusunda kurulacak sağlık tesislerinin kurulması amaçlanmaktadır.”

Tasarının Komisyon görüşmelerinde, Trabzon’a özgü bir değişikliğin yapıldığı açıkça ortaya çıktı. Görüşmelerde yapılan değişiklikle, 4.4.1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6. maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklendi:

“Trabzon ilinde, 24.5.1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında kalan sağlık tesisleri hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulunca alınacak kamu yararı kararı doğrultusunda kurulacak sağlık tesisleri ve alternatif alan bulunmaması durumunda 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununa göre kurulan, işletilen ve mevcut en iyi teknikleri kullanan endüstri bölgeleri.”

Oysa Kıyı Kanununun 6. maddesi esas olarak diyor ki; “… Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılara moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez”.

Bu maddeye göre şehir hastanesi yapılması mümkün değildir. Söz konusu maddenin değiştirilmesi kadar, Trabzon’a şehir hastanesi yapılma gerekçesi de yanlıştır. Trabzon’da Türkiye ortalamasının iki katı kadar hasta yatağı vardır. Trabzon’a yetecek, nitelikli sağlık hizmeti verilebilecek hasta yatağı varken, kamu-özel ortaklığı modeliyle şehir hastanesi kurmak, şirketlere 25 yıl boyunca kira ödemek suretiyle kamudan özele kaynak aktarılması anlamına gelmektedir. Trabzon’a iyi planlama, altyapı gereklidir. Yoksa stadyumun yanına, Karadeniz’in içinde dolgu alanının üzerine, uzun yıllar yüksek miktarlarda borçlanarak yapılacak bir hastaneyle Trabzon’a hizmet edilmiş olmayacaktır.