Balıkesir Tabip Odası 3. Hekim Meclisi Körfez Buluşması 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi. Hekim Meclisi’ne TTB Merkez Konseyi adına İkinci Başkan Prof. Dr. Sinan Adıyaman katıldı.

Divan oluşturulması ve Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan’ın açış konuşması ile başlayan toplantı, tabip odasında son bir yıl içinde gerçekleştirilen etkinliklerin sunumuyla sürdü.

İlçe hastane ve kurum temsilcilerinin yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin konuşmalarının ardından “Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar” başlıklı panele geçildi. Kolaylaştırıcılığını TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın üstlendiği panelde, acil sağlık hizmetlerinde, birinci basamak sağlık hizmetlerinde ve ikinci basamak kamu-özel sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar ele alındı.

Sinan Adıyaman burada yaptığı konuşmada; Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın 2. kademesinde istenilenin tüm kamu sağlık kurumlarının özelleştirilmesi olduğunu, “sağlıkta dönüşüm” adı altında yapılan popülist uygulamalarla sağlığın özel sektöre devredilmesinin yolu açılırken bunun halktan saklandığını ve şehir hastaneleri ile halkın geleceğinin ipotek altına alındığını söyledi.