Şehir hastaneleriyle ilgili gelişmeleri yakından izlemek, yaşanan sorunları belirlemek ve ileriye dönük çalışmalar yürütmek amacıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB) bünyesinde Şehir Hastaneleri İzleme Grubu kuruldu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz, önceki dönem TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Güray Kılıç ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Özgür Erbaş’tan oluşan Şehir Hastaneleri İzleme Grubu İlk toplantısını 12 Mayıs 2017 Cuma günü TTB’de yaptı.

Toplantıda benimsenen görüşler şöyle:

-          Şehir hastanesi olan illerde bir tabip odası yöneticisi ve hastanede çalışan iki hekimin katıldığı gruplar oluşturularak aylık düzenli raporlama yapması sağlanacak.

-          Şehir hastaneleri TTB’nin 10 Haziran’da gerçekleştirilecek Genel Kurulu’nda ayrı bir başlık olarak ele alınacak.

-          İzleme Grubu önümüzdeki dönemde belirlenecek bir tarihte Mersin Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek bir rapor hazırlayacak.

-          TTB’nin bugüne kadar yaptıklarının hekimler ve diğer sağlık çalışanlarıyla paylaşılması için bir web sayfası kurulacak. TTB web sayfasındaki tüm bilgi, belge, açıklamalar ile birlikte, oluşturulacak bir kaynakça bu sayfaya eklenecek.

-          Şehir hastanelerinin finansman boyutu için ayrı bir çalışma yürütülecek.

-          Şehir hastanelerinin sağlık hizmetini nasıl dönüştüreceği daha net biçimde anlatmak ve alternatifini göstermek amacıyla kısa broşürler hazırlanacak.

-          İlgili meslek örgütleri ve sendikalarla işbirliği yapılacak.

-          Şehir hastaneleri ile ilgili süreçlerin medyada daha görünür olabilmesini sağlamak amacıyla alternatif medya mecralarının kullanımı artırılacak.

-          Bilgi ve deneyim paylaşımı yöntemleri geliştirilecek.