Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği" başlıklı 20. maddesinin 6. fıkrasında yer alan "Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin (.......) beşinci fıkrası uygulanmaz." düzenlemesinin yürütmesi, Danıştay İkinci Dairesi tarafından  E:2016/14817 sayılı davada durduruldu.

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan doktorların tamamı stratejik personel sayılmakta ve diğer kısıtlamaların yanı sıra aile birliğini sağlayabilmek bakımından da bir takım kısıtlamalara tabi tutulmaktadır.  Bu kısıtlamalardan biri de eşi kamu görevlisi olmayan hekimlerin eş durumu mazeretinden hiçbir zaman ve hiçbir şekilde yararlanamamalarıdır.

Danıştay İkinci Dairesi tarafından, Yönetmeliğin, eş durumu mazeretinden yararlanmayı bütünüyle engelleyen 20. maddesinin 6. fıkrasıyla ilgili yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Bu karar, genel düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin olduğundan herkes için geçerli ve bağlayıcıdır. Dolayısıyla, eşi kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olmayan hekimlerin de, belli koşullarda, eş durumu mazeretinden yararlanarak aile birliğini sağlayabilmeleri mümkün olabilecektir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından, Yönetmeliğin, içinde bu hükmün de bulunduğu bir kısım kurallarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmıştır. Bu davada yürütmenin durdurulması talebimizle ilgili verilen kararın açıklanması beklenmektedir. Karar açıklandığında meslektaşlarımızla paylaşılacaktır.