Danıştay 15. Dairesi, Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davada, Sağlık Bakanlığı’nın Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte yaptığı değişikliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kararın gerekçesinde; yabancı sağlık meslek mensuplarının Türkiye’de yalnızca özel sağlık kuruluşlarında çalışmasına ilişkin mevcut koşulu örtülü olarak kaldıran ve mesleki yeterliliği güvence altına almak için Yasa ile  getirilen şartların Yönetmelikle kaldırılmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi. 

Sağlık Bakanlığı 2016 Haziran’ında Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapmıştı. Değişiklikle yabancı sağlık meslek mensuplarından geçici korunan statüsünde olan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı, vatansız ve mültecilerin;

-          Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmak,

-          Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak,

şartlarından muaf olarak Türkiye’de çalışabilecekleri düzenlenmişti. Ayrıca yabancı sağlık personelinin yalnızca özel sağlık kuruluşlarında çalışabileceğine ilişkin sınırlamayı da örtülü olarak ortadan kaldıran düzenlemelere yer verilmişti.

Türk Tabipleri Birliği başta Türk Vatandaşları olmak üzere ayrımsız bütün hekimlerden istenen 1219 sayılı Kanunda aranan diploma denkliği ve mesleğin icrası için gerekli olan kanunen engel hali bulunmama şartlarının belli bir grup insan için kaldırılmasını kamu sağlığı ve hekim haklarına aykırı bularak iptali için dava açmıştı.

Karar için tıklayınız.