Danıştay 2. Dairesi, mecburi hizmetini bitirmeden istifa eden ve sonra tekrar atanan hekimlerin önceki görev süreleri yükümlülük süresinden sayılmasına karar verdi.

Bir radyoloji uzman hekimi adına açılan davada Mahkeme; “…657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki görevden çekilme ile ilgili kurallara uyarak görevinden istifa eden davacının, daha önce devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında görev yaptığı 278 günlük sürenin sonraki devlet hizmeti yükümlülüğünde dikkate alınmamasının Anayasa'da belirtilen angarya yasağının ihlali anlamına geldiği ve hakkaniyetle bağdaşmadığı sonucuna varıldığından, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda aksine bir hüküm bulunmadığı hususu da dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir” gerekçesiyle işlemi iptal etmişti.

Bu karar, Danıştay 5. Dairesi tarafından bozulmuştu. Ancak Danıştay 2. Dairesi, karar düzeltme istemini kabul ederek ilk derece mahkemesinin kararını onadı.

Böylelikle istifa tarihine kadar geçen sürenin devlet hizmeti yükümlülüğü süresinden sayılması gerektiği, aksine işlemlerin angarya yasağını ihlal ettiği ortaya koyuldu.  

Danıştay kararı için tıklayınız.