Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 14 Mart programı kapsamında 6 Mart 2017 Pazartesi günü İzmir’de hekimlerle buluştu.

İzmir Tabip Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber ve TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Funda Obuz katıldılar.

Prof. Dr. Raşit Tükel, Türkiye’de sağlık ortamının içinde bulunduğu durumu ayrıntılarıyla ortaya koyan bir sunum yaptı. Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) yıllar içerisinde sağlık alanında yarattığı tahribatı anlatan Tükel, SDP’nin ayaklarını oluşturan Genel Sağlık Sigortası (GSS), Aile Hekimliği, Performans Uygulaması, Sağlık Bakanlığı’nın Yeniden Yapılandırılması, Birlikte Kullanım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kamu-Özel Ortaklığı gibi başlıklarda var olan tabloyu ayrıntılı istatistikler ve tespitlerle aktardı.

Bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetinin üretilmesinden değil, sağlık piyasasının denetlenmesinden ve düzenlenmesinden sorumlu hale geldiğini, kamu sağlık kurumlarının döner sermaye ile işletilmesi üzerine kurulu Kamu Hastane Birlikleri Sistemi’nin oluşturulduğunu kaydeden Tükel, böylece sağlık alanının neoliberal politikalara uygun hale getirildiğini ve sağlık hizmetlerinin piyasalaştırıldığını kaydetti.

Tükel, Sayıştay’ın Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerle ilgili raporundan bazı tespitleri aktardı. Raporda, sağlık kurumlarının çok ciddi borç yükü altında olduğunun, yaptıkları iş ve işlemler sonucunda zarar ettiğinin, mali durumun yıllar içerisinde daha da kötüleştiğinin ve döner sermaye bütçesinin gerçek bütçeyi aşmasının büyük bir sorun olarak ortaya konduğunu belirten Tükel, raporda döner sermaye bütçesi uygulamasının kaldırılarak merkezi yönetim bütçesinin esas alınmasının önerildiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Tükel, sağlık alanın dinselleştirilmesine de vurgu yaptı. Doğum kontrolünün çağdışı, kürtajın cinayet olarak değerlendirildiğine, hastanelerde imam görevlendirilmesi çalışmalarının yoğunlaştırıldığına, aşı karşıtı söylemlerin arttığına dikkat çeken Tükel, tüm bunların sağlık alanında evrensel olarak kabul edilmiş bilimsel yaklaşımlarla bağdaşmadığını kaydetti.

Tükel, TTB’nin 14 Mart dolayısıyla gündeme getirdiği 4 talebinin “Haksız hukuksuz ihraç edilenlerin görevlerine iade edilmeleri", "Hastaya yeterli süre ayrılması", "Çalışırken ve emeklilikte insanca ücret ödenmesi" ve "Sağlıkta şiddetin sona ermesi” olduğunu belirterek tüm hekimleri bu taleplerin gerçekleştirilmesi yönünde mücadele etmeye çağırdı.