Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, vatandaşların sağlıklı et ve et ürünü temin edebilmesi konusunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak, özellikle kesim ve işlenme sırasındaki denetimlerin artırılması, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılması ve denetim sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması talebinde bulundu. TTB Halk Sağlığı Kolu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tüketicinin sağlıklı et ve et ürünlerine ulaşma hakkı hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde korunmalıdır" denildi. 

 

Sağlıklı Et ve Et Ürünlerinin Temini Konusunda Açıklama

Ülkemizde kasaplık küçükbaş ve büyükbaş hayvanların teknik ve hijyenik şartları uygun kesim ve işleme tesislerinde kesilmesi, kasaplık hayvanlardan elde edilecek etlerin muayenesi ve gerekli teknik ve hijyenik şartlarda korunması, parçalanması, işlenmesi, et ürünü haline getirilmesi, paketlenmesi ve nakledilmesini yasal düzenlemelere bağlanmış ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sorumluluğuna bırakılmıştır. Bu düzenlemelerden 1989 tarihli ‘Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin’ ilgili maddelerine göre kırmızı et ve ürünlerini üreten gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kuruluşlar tarafından kurulmuş ve kurulacak olan tüm kombina, mezbaha, soğuk depo, parçalama tesisi, işlenmiş et ürünleri üretim tesislerinin ve buralarda çalışanların sahip olması gereken teknik, hijyenik ve sağlık şartları ile bu yerlerin kurulma, çalışma, denetleme esasları belirlenmiştir. Bu hükümlere göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dışında belediyeler de dahil olmak üzere hiçbir kurumun mezbaha, kombina ve kesim yerlerini denetleme yetkisi yoktur. Ayrıca belediyelerin mezbaha, kombina veya kesim yeri kurması 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ve 5393 sayılı Belediye Yasası ile zorunluluk olmaktan çıkarılarak belediyelerin kararına bırakılmıştır. Bunun yanı sıra yine aynı yönetmelik ile zorunlu büyük ve küçükbaş hayvan kesimlerinin de hangi koşullarda yapılabileceğini ayrıntılı olarak açıklamıştır. Ayrıca Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği hükümlerince kesime getirilen büyük ve küçükbaş hayvanların hayvan sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili mevzuatla belirlenen teknik, hijyenik ve sağlık şartlarına uygun kesiminin yanı sıra hayvanların refahı ve güvenliğini sağlanarak bu işlemin yapılması da gereklidir.

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’nde özellikle kombina ve mezbahalara kesim ve işlenme için gönderilecek büyük ve küçükbaş hayvanlar gerek nakilleri sırasında; gerekse kesimleri öncesinde ve sonrasında veteriner kontrolünden geçmesi ve sağlık raporu bulunması koşulu varken son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı görüntüler tüketilen etlerin sağlığıyla ilgili olarak sorunların olabileceğini düşündürmüştür. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mezbaha, et kombinası ve kesim yerlerinin denetimi sorumluluğunu yerine getirerek ilgili yönetmelik hükümlerince mezbaha ve et kombinalarını sürekli denetlemeli; gerekli durumlarda Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapmalı ve denetim sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Tüketicinin sağlıklı et ve et ürünlerine ulaşma hakkı hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde korumalıdır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
HALK SAĞLIĞI KOLU