Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde Tabip Odalarına ziyaretler gerçekleştirme kararı almıştır. Bu amaçla 19 Şubat 2017 tarihinde TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber ve Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör ile Dr. Yaşar Ulutaş, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne Tabip Odalarında hekimlerle buluşmalar gerçekleştirmişlerdir.

Bilindiği üzere, 28 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Yönetim Kurulu toplantısında, üç hafta süreyle, her hafta, o hafta için belirlenen bir konunun gündemde tutulacağı 14 Mart programı oluşturulmuştur. Buluşmalarda, bir yandan 14 Mart programı kapsamındaki konular meslektaşlarımızla paylaşılırken, diğer yandan hekimlerin 14 Mart sürecine ilişkin beklentileri ve talepleri alınmıştır. Toplantılarda, ayrıca, OHAL sürecinde ihraç edilen 2761 hekim ve açığa alınan çok sayıdaki meslektaşımızın sorunlarını görünür kılmak, maruz kaldıkları haksızlıklara ve hukuk dışı uygulamalara dikkat çekmek ve sorunlarına çözüm aramak için 29 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da yapılan  “OHAL Sürecinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Çalıştayı”nda alınan kararlar aktarılmıştır.

Toplantılarda 14 Mart programıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

20-26 Şubat 2017 haftasında, 14 yıldır sürdürülen Sağlıkta Dönüşüm Programında hiç artmayan, aksine giderek azalan bir parametrenin hastaya ayrılan süre olması nedeniyle, hastaya yeterli süre ayrılması talebinin dile getirileceği belirtildi. Hafta boyunca, her geçen gün daha fazla hastayı, daha kısa sürede, doğru düzgün anamnez almaya bile vakit bulamadan, muayene ve tedavi etmeye zorlanma, iyi hekimlik yapmanın önüne çıkartılan engeller gibi konuların üzerinde durulmasının ve bu konuların illerde hekimlere ve kamuoyuna basın, sosyal medya, mail gibi iletişim ağları ile duyurulmasının önemi belirtildi.

27 Şubat-5 Mart 2017 haftasında, “Çalışırken ve Emeklilikte Emeğimizin Karşılığı İnsanca Ücret” talebimizin dile getirileceği aktarıldı. Yine aynı hafta, iş güvencemizde yaşanan kayıplar, performansa dayalı ücretlendirme nedeniyle çalışırken aldığımız ücretin emekliliğimize yansımaması, emekliliği hak etsek bile daha uzun yıllar çalışmak zorunda kalmamız gibi konuların ele alınacağı, TTB'nin hekim ücretleriyle ilgili hazırladığı yasa tasarısı önerisinin yasalaşması için mücadele edileceği vurgulandı ve konunun Tabip Odalarınca da gündemde tutulmasının önemine dikkat çekildi.

6-12 Mart 2017 haftasının “Sağlıkta Şiddet”e ayrıldığı belirtilerek hafta boyunca sağlıkta şiddet konusunun tabip odalarınca gündemde tutulmasının önemli olduğu üzerinde duruldu. TTB tarafından sağlıkta şiddetle ilgili yasa tasarısı önerisi hazırlandığı, bu tasarının yasalaşması için mücadele edileceği bilgisi paylaşıldı.

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne Tabip Odasından meslektaşlarımız tarafından, ücretler ve emeklilik ücretlerinin çok düşük olduğu; geçim sıkıntısı çekecekleri için emekli olmak istemedikleri ve zorunlu olarak çalışmaya devam ettikleri; gelecek kaygılarının ileri düzeyde olduğu; Sağlık Bakanlığı tarafından ücretler ve yıpranma payları için verilen sözlerin tutulmadığı; her geçen gün artan sağlıkta şiddetin önlenmesi için hükümetin bir şeyler yapması gerektiği; işyeri hekimliği konusunda büyük bir karmaşa olduğu; piyasacı yaklaşım nedeniyle işyeri hekimliğinin adeta sorunlar yumağına döndüğü; haksız hukuksuz bir biçimde işten atılan hekimlerin aileleri ile birlikte açlığa mahkum edildiği; özlük haklarımız için tüm hekimlerin mücadele etmesi gerektiği konuları dile getirildi.

Her üç ilde de, toplantılar, 14 Mart’ın iyilik, dostluk ve dayanışmanın sesi olması dilekleri ile sona ermiştir.

 

Tekirdağ

 

Kırklareli

 

Edirne