Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Eskişehir Tabip Odası tarafından düzenlenen "TTB MK Hekimlerle Buluşuyor" etkinliğine katıldılar.

TTB Merkez Konseyi’nin 14 Mart programı çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda, Dr. Tükel, Türkiye sağlık ortamının genel bir değerlendirmesini yaptı ve hekimlerle TTB’nin 14 Mart için belirlediği talepleri paylaştı.

Dr. Tükel, konuşmasında; Türkiye Kamu Hastane Kurumuna bağlı olan ve döner sermeye ile işletilen sağlık kurumlarının iflasın eşiğine geldiğini; Kamu Özel Ortaklığı modeliyle yapılan şehir hastaneleriyle kamudan özel sektöre yüksek miktarda kaynak aktarıldığını; Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte koruma, tetkik ve tedavi süreçlerinde tıbbi gerekliliklerden çok, “müşteri memnuniyeti”nin,  iyi otelcilik hizmeti sunulmasının öne geçtiğini; GSS primleri ve katkı paylarını ödeyemeyen hastaların acil sevislere yöneldiğini; yeterli sayıda ve nitelikte eğitici olmadan ve personel sayısı, fiziksel ve teknolojik donanım gibi alt yapı olanakları sağlanmadan tıp fakülteleri açıldığını, üniversite hastanelerinin iflasın eşiğinde olduğunu, veriler üzerinden, nedenleri üzerinde de durarak aktardı.

Dr. Tükel, OHAL sürecinin sağlık alanına ve hekimlik uygulamaları üzerine olan olumsuz etkilerinden söz ederek, sağlık alanında daha fazla tahribat oluşturmadan OHAL’in bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini; toplumsal iyilik halinin ülkemizde ancak demokratik bir ortamın oluşması ile mümkün olacağı belirtti.

Dr. Tükel, son olarak, Genel Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen  TTB’nin 14 Mart’a yönelik 4 talebini aktardı. TTB Merkez Konseyi ve tabip odalarının; haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen hekimlerin görevlerine iade edilmeleri, hastaya yeterli süre ayrılması, çalışırken ve emeklilikte insanca ücret ödenmesi, sağlıkta şiddetin sona ermesi talepleri etrafında birleşerek, sağlık alanındaki mücadeleyi hekimlerle birlikte güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.