Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 11 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da yapıldı.

 

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ

PRATİSYEN HEKİMLER KOL TOPLANTISI

11 ŞUBAT 2017 ANKARA

Toplantıyı yönetmek üzere Divana Dr.İsmail Bulca (Adana) ve Dr. Arzu Kellecioğlu  (İstanbul) oybirliği ile  belirlendi. 

Toplantıya; TTB Merkez Konseyi adına Genel Sekreter Dr. Sezai Berber ile MK Üyesi Şeyhmus Gökalp’in yanısıra, Adana, Ankara, İstanbul, Manisa, Diyarbakır, Samsun, Mardin, Gaziantep, Muğla illerinin komisyon temsilcileri katıldı. 

Toplantı Kol Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım (Mardin) tarafından açıldı. 

TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber TTB gündemini paylaşmak üzere söz aldı. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı  ile yapılan görüşmeler, 14 Mart Sağlık Haftasında yapılacaklar (özlük hakları talebi, iyi hekimlik, sağlıkta şiddet), KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hekimler, akademisyenlere yönelik etkinliklerin oluşturduğunu dile getirdi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplum sağlığı açısından önemine değinerek, Pratisyen Hekimler Kolu’nun çalışmasının önemini dile getirdi.

Pratisyen Hekimler Kol Başkanı ve komisyonların temsilcileri gündeme dair konuşmalarını yaptılar.

Özetle;

1. Sahanının sorunlarının daha da görünür kılınması için çabaların arttırılmasına,

2. Pratisyen Hekim Komisyonlarının yeniden canlandırılmasına,

3. Pratisyen hekimlerin tüm çalışma alanlarında yaşadıkları problemlerin görünür kılınması ve çözüm üretilmesine,

4. Sağlıkta siddet birinci basamakta çok fazla görülmesine karşın, gündeme gelmediği için bu konuda yapılan çalışmalara aktif destek sunulmasına,

5. 21 Pratisyenlik Hekimlik Kongresi çalışmaları için Yürütme Kurulu’nun yetkilendirilmesine,

6. Defin ruhsatları konusunu diğer yetkili kurullarda görüşmek ve Kol önerilerini sunmak üzere Yürütme Kurulu’nun yetkilendirilmesine,

7. TTB Merkez Konseyi’nin, KHK ile işten atılan meslektaşlarımız için yürüttüğü mücadelesine aktif destek verilmesi kararları alındı.