Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Bursa Tabip Odası’nca düzenlenen etkinlikte hekimlerle buluştu. 

12 Şubat 2017 Pazar günü Bursa Tabip Odası’nda gerçekleştirilen etkinlikte, 14 Mart’a giderken; kamuda ve özelde çalışan hekimlerin zorlukları, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin durumu, artan hasta yükü, aile hekimliği ve şiddet başlıklarında sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. 

60’ı aşkın hekimin katıldığı toplantıda, “14 Mart’a Giderken Türkiye Sağlık Ortamı” başlıklı bir sunum yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sürdürülen neoliberal sağlık politikalarının sağlık ortamını ve hekimleri getirdiği noktayı Sağlık Bakanlığı’nın 2015 yılına ait sağlık istatistikleri ile ortaya koydu. Bakanlığın sağlıkta büyük başarılara imza attık söyleminin gerçekleri yansıtmadığını, sağlık istatistiklerinin bunun önemli bir kanıtı olduğunu dile getirdi.

Sayıştay Raporu’nun, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı döner sermaye ile işletilen hastanelerin iflas aşamasına geldiğini gösterdiğini belirten Tükel, ardından da Kamu-Özel Ortaklığı modelinde gizlenen yüksek maliyetlerin toplum sağlığına olan olumsuz etkilerini aktardı. Tükel, konuşmasının son bölümünde, çalışma koşullarının artırdığı sağlık çalışanlarına şiddet ve iş cinayetleri ile OHAL sürecinde görevden uzaklaştırılan/ihraç edilen meslektaşlarımızın yaşadığı hukuksuzluğu dile getirdi. 

“14 Mart yaklaşırken tüm hekimler olarak söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var” diyen Tükel, hekimlerin 4 temel talebini şöyle sıraladı:

•     Haksız ve hukuksuz ihraç edilenler görevlerine iade edilsin. 

•     Hastaya yeterli süre ayrılsın.

•     Çalışırken ve emeklilikte insanca ücret.

•     Sağlıkta şiddet sona ersin.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz da konuşmasında, 14 Mart taleplerinin gerçekleşmesi için demokratik bir Türkiye'nin kaçınılmaz olduğunu, 16 Nisan referandumunun da bunun için bir fırsat yarattığını ifade etti. Yılmaz, OHAL ve Anayasa referandum sürecinde hekimlik değerlerini savunmanın ve mesleki dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve hekimlerin bu süreçte demokrasi mücadelesi vereceklerini belirtti.

Daha sonra katılımcıların sorularıyla sürdürülen toplantıda TTB ve yerel tabip odalarına üyelik, sağlıkta şiddet, emeklilikte ücret güvencesi, OHAL ve anayasa referandum süreci, aile hekimliği gibi konular farklı bakış açıları ile tartışıldı.