Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, özelde çalışan hekimlerin ve özel sağlık kuruluşlarının uyguladıkları ücretlere ilişkin herhangi bir tarifeyi onaylatmak üzere Sağlık Bakanlığı’na göndermelerine gerek bulunmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’na konuyla ilgili yazı gönderen TTB Merkez Konseyi, tabip odalarını da bilgilendirdi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından il sağlık müdürlüklerine gönderilen 23 Ocak 2017 tarihli yazı ve buna dayalı olarak il sağlık müdürlükleri tarafından özel sağlık kuruluşlarına gönderilen yazılar ile özel sağlık kuruluşları ücret tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmasının yasal zorunluluk olduğu belirtilmiş, fiyat tarifelerinin onaylatılması için 10 Şubat 2017 tarihine kadar süre tanınmıştı.

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda, özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki muayene, ameliyat ve girişimsel işlem ücretlerinin miktarlarını gösteren tarife düzenleme yetkisinin 6023 Sayılı Kanun’un 28. maddesine göre TTB’ye ait olduğu hatırlatılarak, hal böyle iken özel sağlık kuruluşları tarafından uygulanan tarifelerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesi veya onaylanmasının söz konusu olamayacağı vurgulandı.

Özel sağlık kuruluşlarına gönderilen yazıların sadece özel hastanelerin yatak ücretlerinin belirlenmesi bakımından değerlendirilebileceği, bunun dışında herhangi bir tarifenin Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmasına gerek bulunmadığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı’ndan, konunun bu duruma göre ivedilikle değerlendirilerek, TTB’nin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi istendi.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.

Tabip Odalarına gönderilen yazı için tıklayınız.