2017 yılında uygulanacak TTB-Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) katsayı listesi tabip odalarının önerileri ve 25.11.2016 tarihinde gerçekleştirilen TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısında ileri sürülen görüşler dikkate alınarak TTB Merkez Konseyi tarafından belirlendi.

2016 yılı katsayı listesinde olduğu gibi,  T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından son yayımlanan,  illerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamalarını belirleyen çalışması dikkate alınarak illerimiz altı bölge olarak değerlendirildi. Her bölge için 2016 katsayılarına göre aynı oranda artış gerçekleştirildi ve sonuçta aynı bölge içerisinde bulunan illerin katsayılarında eşitlik sağlandı.  

Geçen yıllardan bu yana yapılan bu düzenleme ile aynı bölgede bulunan illerin katsayılarında hedeflendiği şekilde eşitlik gerçekleşmiş oldu. Bu yıl düzenleme yapılırken her ilde aynı oranda artış yapıldığında, aynı bölgede bulunan illerde eşit katsayı dışında her hangi bir rakam oluşmamıştır. Bu nedenle, bu yıl katsayılarda yapılan artış dışında, fazladan artırma veya eksiltme şeklinde bir ek düzenlemeye gidilmemiştir. 

2017 yılı için yapılan düzenlemede geçen yıl uygulamaya başladığımız şekilde,  katsayılarda virgülden sonra iki hane uygulamasına devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi 

TTB-HUV 2017 katsayı listesi için tıklayınız.