Diyarbakır Tabip Odası'nın evsahipliğinde bölge tabip odaları toplantısı 3 Aralık 2016 tarihinde Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Toplantıya Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, Diyarbakır, Van, Urfa, Ağrı, Siirt, Batman  ve Mardin Tabip Odaları yöneticileri ve oda aktivistleri katıldılar.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel açılış konuşmasında OHAL ile birlikte antidemokratik uygulamaların ağırlık kazandığını ve sağlık alanında da buna koşut olarak işkencenin, hekimlik değerlerine yönelen saldırıların, gözaltı muayenelerinde yaşanan usulsüzlüklerin öne çıktığını, TTB Merkez Konseyi tarafından bunların raporlaştırılıp başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara ilettildiğini dile getirdi. Bu süreçte sağlık alanında yaşanan kamudan ihraçların halkın yaşam ve sağlık hakkını ihlal eder noktaya geldiğini ifade eden Dr. Tükel, haksız ve hukuksuz biçimde işine son verilen hekimlerin haklarını alana kadar mücadele edileceğini ifade etti.

Daha sonra söz alan tabip odaları temsilcileri illerindeki işten atmaları, sağlık alanında yaşanan ihlalleri, savaşın ve antidemokratik uygulamaların hekimler ve toplum üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları paylaştılar.

Bölge Tabip Odaları Toplantısında aşağıdaki öneriler dile getirildi:

1-Bölgede baskı ve cezalandırma aracına dönüşen OHAL uygulamaları ve KHK'lar mücadelemizi durduramaz; OHAL'in kaldırılması öncelikli talebimizdir.

2-Bölgede hekimler, sağlıkçılar ve sağlık alanındaki örgütler hedef alınmaktadır. Bu baskılar aynı zamanda yaşam ve sağlık hakkına yönelen saldırının bir parçasıdır.

3-KHK'lar sonucu yaşanan işten çıkarma ve açığa almalar, halkın sağlığını ve yaşam hakkını tehdit eder düzeydedir. Hukuksuzluğa dayanan bu antidemokratik uygulamalar biran önce sonlandırılmalı ve işten çıkarılanlar göreve iade edilmelidir.

4-İşten atılan arkadaşlarımızın işe iade edilene kadar özelde istihdamı için TTB Merkez Konseyi ve oda yönetimleri çaba göstermelidir.

5-İşten çıkarma ve hak ihlallerine karşı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile dayanışma artırılmalıdır.

6-Akademisyenlerin ihraç edildiği illerde özgür üniversite girişimlerine destek olunmalıdır.

7-Hak gasplarına karşı verilen mücadelede işyeri gezilerinin ve hekimlerle temasın artırılmasına çalışılmalı, Tıp Dünyası gibi TTB yayın organlarının hekimlere ulaştırılmasında daha etkin olunmalıdır.

8-Cinsiyet ayrımcılığına, cinsel istismara yönelik uygulamalara karşı mücadele artırılmalıdır.

9-Bölgede adli raporlamalarda hekimlere yönelik baskılar sağlık alanının önemli sorunlarındandır. Bu doğrultuda yaşanan sorunların en aza indirilmesi için bölgede İstanbul Protokolü eğitimleri yapılmalıdır.

10- Barış, emek, demokrasi ve insan hakları alanında yürütülen faaliyetler ve ortaklıklar artırılmalıdır.