Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, birinci basamak sağlık hizmet alanında yaşanan öncelikli sorunları ve çözüm yollarını görüşmek, taleplerini yenilemek, programını oluşturmak, yürütme üyelerini yenilemek amacıyla 15-16 Ekim 2016 tarihin de Ankara’da iki gün süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Katılan Tabip Odaları:

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Mersin, Hatay, Muğla, Manisa, Eskişehir, Çanakkale, Diyarbakır, Batman, Tekirdağ, Kocaeli, Gaziantep tabip odalarını temsilen aile hekimleri katıldı.

Toplantıyı kolaylaştırıcı olarak, İstanbul Tabip Odasından Dr. Hakkan Hekimoğlu, Dr. Evren Süvari, Ankara Tabip Odasından Dr. Ebru  Basa katılımcıların onayıyla divan heyeti olarak belirlendi. 

Toplantının sabah bölümünde, TTB MK üyesi ve TTB AHK sekreteri Dr. Yaşar Ulutaş kolun faaliyetlerini özetleyen bir sunumu katılımcılarla paylaştı.

Sonrasında aşağıdaki gündemler katılımcılar tarafından değerlendirildi:

1.Sağlık Bakanlığının, fazla, esnek ve angarya  çalışma dayatmalarına karşı birinci basamak sağlık çalışanlarının 21 ay soluksuz sürdürdüğü direniş sayesinde 'Zorunlu Cumartesi nöbetlerinin kaldırılmasının yarattığı moral ve motivasyonun önümüzdeki dönem örgütlü ortak mücadeleye önemli katkı sağlayacağı, tüm örgütlerin birlikte mücadele sürdürmesinin önemi vurgulandı.

2.Sıfır nüfuslu, binası, aleti-teçhizatı-yardımcı sağlık personeli bulunmayan, plansız- programsız aile hekimliği birimlerinin oluşturulmasıyla mevcut sorunların daha da ağırlaştığı; bu durumun hizmeti niteliksiz hale getirip zayıflatacağı, hekim emeğini ucuzlatacağı dile getirildi. Sıfır nüfuslu yeni ihdas aile sağlığı birimleri konusunda özel bir çalışma gurubu oluşturulması kararlaştırıldı.

3.Birinci basamak sağlık hizmetlerinin, başta Suriye den gelen savaş mağduru insanlara ve toplumun bazı kesimine ulaşamadığı, yeterli koruyucu sağlık hizmetin sunumunda ciddi sorunlar yaşandığı, bu durumun gündeme getirilerek, özel bir çalışma gurubunun oluşturulması kararlaştırıldı.

4.TTB AHK Sürücü olur raporlarıyla ilgili yapacağı çalıştayın hazırlık süreci ile ilgili bilgilendirme yapılarak çalışma grubu oluşturuldu.

5.Aile Hekimlerinin verdiği raporlarla ilgili kargaşanın ve sorunların devam ettiği, bu nedenle sağlık çalışanlarının şiddet gördüğü bu konuyla ilgili ayrıca bir çalışma grubunun oluşturulması kararlaştırıldı.

6.Birinci basamakta uygulanan kanser taramaları ile ilgili soruların ve sorunların giderek arttığı, kanser taramalarının yararlılığı, bilimsel değeri, uygulama biçimi gibi birçok boyutuyla tartışılması için hazırlıkların yapılması ortak görüş olarak benimsendi.

7.Defin ve adli nöbetlerde yaşanan kargaşanın ve sorunların gündemleştirilmesi, her boyutuyla tartışılması amacıyla ayrı bir çalışma grubunun oluşturulması benimsendi. 

8.Aile hekimlerinin  mesleki eğitimlerinin  çok farklı biçimler de yürütüldüğü ancak birçok konuda belirsizliklerin sürdüğü, sorunların çözülemediği, mesleki eğitimle ilgili sorunların gündemleştirilip başta TTB nin birikimlerinden faydalanılarak çözüm önerilerinin oluşturulması ve yaşama geçirilmesi için çaba sarf etmenin gerekliliği ortak görüş olarak benimsendi.

Toplantının öğleden sonra ki bölümünde 22 maddeden oluşan talepler belirlendi, taleplerimizin tartışmalarla olgunlaştırılarak kısa bir süre içinde web sitemizde ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Buluşmanın ikinci günü ilk gün görüşülen sorunların gündemleştirilip, taleplerin yaşam bulması için yapılacaklar somut önerilerle dile getirilerek, çalışma grupları ve bu grupta sorumluluk alacak hekimler belirlendi.

Toplantının son bölümünde AHK Yürütme Kurulu üyelerini belirlemek amacıyla seçim yapıldı. Hemen arkasından yapılan TTB AHK Yürütme Kurulu toplantısında görev paylaşımı yapıldı.

TTB AHK Yürütme Kurulu Üyeleri:

Dr. Fethi Bozçalı - Kol Başkanı-İstanbul

Dr. Filiz Ünal - Kol Sekreteri-Ankara

Dr. Erhan Özeren - Adana

Dr. Ersan Taşçı - Bursa

Dr. Hülya Görgün - Çanakkale

Dr. İbrahim Çelik - Antalya

Dr. Mehmet Akarca - Muğla

Dr. Nuri Seha Yüksel - İzmir

Dr. Recep Koç - İstanbul

Dr. Selahattin Oğuz - Batman

Dr. Sinan Gülşen - Diyarbakır