Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 9 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in açış konuşmasıyla başladı. Türkiye ve sağlık ortamının genel bir değerlendirmesini yapan Tükel, 15 Temmuz darbe girişimini izleyen OHAL döneminde giderek otoriterleşen bir döneme girildiğini söyledi.

Bu süreçte 50 bin kamu çalışanının ihraç edildiğini hatırlatan Tükel, bunlar arasında 2 bin sağlık çalışanı bulunduğunu belirtti. Tükel, tüm bu gelişmelerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’ndan çeşitli kereler görüşme talebinde bulunduklarını ancak Sağlık Bakanlığı’nın bu talebe yanıt vermediğini kaydetti.

Emeğin haklarının son yıllarda giderek artan şekilde gaspedildiğini belirten Tükel, seçimlerden önce hükümetin vaatleri arasında önemli yer tutan “taşeron çalışanlara kadro verilmesinin” tamamen gündemden çıkarıldığını, güvencesiz çalışmanın giderek yaygınlaştığını ve kıdem tazminatının fonlara devredilmesinin ise gündemde olduğunu söyledi. Tükel, “OHAL koşulları tüm bunların yaşama geçirilmesini kolaylaştırırken, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın oluşturduğu sorunları da derinleştirmektedir” diye konuştu. 

Tükel’in konuşmasının ardından, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber 10-12 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen TTB 67. Büyük Kongresi’nden bu yana gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumunu yaptı. 

TTB Merkez Konseyi üyeleri, 27 Tabip Odasından yöneticiler ve kol temsilcilerinden oluşan 70 kişinin katıldığı toplantıda “Olağanüstü Hal ve Hekimlik” ve “14 Mart 2017’ye Giderken Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB Etkinlikleri” başlıkları çeşitli boyutlarıyla ele alındı. 

GYK, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu'nun görevinden alınmasıyla ilgili olarak oybirliğiyle aşağıdaki kararı aldı:

“Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu Dr. Benan Koyuncu’nun görevden alınmasını kabul edilemez bir karar olarak değerlendirmiştir. Bu haksız uygulamanın bir an önce giderilmesi için yetkilileri göreve davet eder, konunun takipçisi olduğunu kamuoyuna duyurur.”