Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen “Kadın ve Savaş” konulu kongre 6-8 Ekim 2016 tarihlerinde Mersin’de yapıldı. Kongrenin sonuç bildirgesi 8 Ekim 2016 Cumartesi günü TTB Merkez Konseyi üyesi ve Kongre Başkanı Dr. Selma Güngör, TTB Kadın Hekim ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütmesi adına Dr. Nilay Etiler ve Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan'ın söz aldığı bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Kongre sonuç bildirgesini Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Çöl okudu.

Savaşın nedenleri, araçları, kadınlara ve kadın sağlığına etkilerinin her boyutuyla ele alındığı kongrenin sonuç bildirgesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

Sonuç Bildirgesi