TTB Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Eylül 2016 tarihinde mesai saatleri dışı nöbet uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan genelgeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, aile hekimlerinin asıl işinin nöbet değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi olduğu vurgulandı. 

 

 

 

AİLE HEKİMLERİNİN ASIL İŞİ NÖBET DEĞİL

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİDİR…

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Ocak 2015 tarihinden başlayarak birinci basamak sağlık çalışanlarına yönelik olarak yürürlüğe koyduğu Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Cumartesi günleri zorunlu nöbet uygulaması, aile hekimlerinin ve diğer ASM sağlık çalışanlarının 22 ay süren haklı mücadelesi sonucunda, 7 Eylül 2016 tarihinde 5258 sayılı aile hekimliği yasasında yapılan değişiklikle son bulmuştur.

Aile hekimleri ve diğer ASM sağlık çalışanları, hiçbir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmeyen, dinlenme hakkının gasp edildiği, ASM çalışanlarına fazla ve esnek çalışma dayatması niteliğindeki Cumartesi günleri zorunlu nöbetlerin kaldırılması için kazanılmış insani çalışma haklarının korunması,uzun soluklu, kararlı, başarıyla sonuçlanan bir mücadele yürütmüşlerdir. (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/ahek-6252.html)

Sağlık Bakanlığı’nın ASM sağlık çalışanlarına uyguladığı Cumartesi günleri zorunlu nöbet uygulamasından vazgeçmesi tüm sağlık çalışanları tarafından olumlu karşılanmıştır.

Ancak, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan birçok sorun ortada duruyorken,Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık çalışanlarının nöbet hizmetlerini nasıl yürüteceklerini belirleyen genelgeyi 21 Eylül 2016 tarihinde yayımlayarak, mesai saatleri dışı nöbet uygulamasını aile hekimlerinin ve diğer birinci basamak sağlık çalışanlarının önüne getirmiştir.

Sağlık Bakanlığı'nın, Şanlıurfa ilimizde anne ve çocuk ölümlerinde artışın önlenmesi amacıyla Ağustos ayında başlattığı ve Ekim ayına dek sürdüreceğini ilan ettiği çalışmalar, ülkemizde koruyucu sağlık hizmetlerinin daha da sıkıntılı dönemlere girdiğinin göstergesidir.

Birinci basamak sağlık hizmetleri; aile hekimlerine kayıtlı nüfusun aşırı yoğunluğu, az sayıda yardımcı sağlık çalışanıyla hizmet sunmak zorunda kalınması, performansa dayalı çalışmanın getirdiği hekimler  arasında yaşanan çatışmalar, binası olmayan ASM'ler,  basamaklar arasında düzgün bir işleyişin olmaması gibi Aile Hekimliği alanına ilişkin bir çok sorunlar çözülememiş iken, bu alanda hizmet veren sağlık çalışanlarının diğer sağlık hizmet alanlarındaki aksaklıklar için adeta bir yama gibi kullanılmasının başta koruyucu hizmetler olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerini daha da zayıflatacağı bir gerçektir.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin öne çıkartıldığı, toplumun ihtiyaçlarının esas alındığı, ekip hizmetine dayalı, bütüncül, kamu eliyle sürdürülen, çalışanların dayanışma içinde olduğu güçlü bir birinci basamak sağlık sisteminden yanayız. ASM sağlığı çalışanlarının sadece birinci basamakta sağlık hizmeti vermesi gerektiğini düşünüyor ve bunun için ısrar ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği, birinci basamak sağlık çalışanlarının hakları için sürdürdüğü mücadeleye destek vermeye ve sağlık çalışanlarının bu alandaki kazanımlarının artırmaya destek çıkacak; başta koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere herkes için eşit, ücretsiz, ulaşılabilir bir sağlık hizmetinin iyi hekimlik değerleriyle sunulması için çabalarını sürdürecektir.

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

TTB Aile Hekimliği Kolu