Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı, 24 Eylül 2016 Cumartesi günü, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ayfer Horasan’ın da katılımıyla ile Ankara Tabip Odası Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya, Ankara, İstanbul, Van, Mardin, Muğla, Adana, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Antalya, Mersin illerinden gelen  temsilciler katıldı.

Toplantıda, çeşitli illerden gelen temsilcilerin kendi bölgelerinin sorunlarını ve çalışmalarını aktarmasından sonra, Pratisyen Hekimlerin çeşitli alandaki sorunlarının tartışılmasına geçildi.

70. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası yerleştirmesi ile atanan pratisyen hekimlerin çalışma yer ve alanlarına dair illerde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yönetimleri başta olmak üzere atanan hekimlerle iletişime geçilmesi kararlaştırıldı.

Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerine yıl içinde yapılacak sunumlar ile mezuniyet sonrası Pratisyen Hekimlik hareketi ile iletişimin artırılmasının sağlanabileceği görüşü paylaşıldı.

2 ayda bir yapılan devlet hizmet yükümlülüğü kurası başta olmak üzere yapılan atamaların Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile paylaşılarak illerde Tabip Odası yönetimlerine listelerin dağıtılmasının sağlanması ile mesleğe yeni başlayan hekimlerle iletişimin artırılması hedeflendi.

Pratisyen Hekimlerin çalışma alanları (kurum hekimliği, acil hekimliği, işyeri hekimliği, cezaevi hekimliği, aile hekimliği vb.) ile ilgili alanlarda çalışan Pratisyen Hekimlerin çalışma koşullarındaki son durumlarının tespit edilmesi konusunda çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

2016-2018 TTB PHK Yürütmesi şu isimlerden oluştu:

Dr. Kamiran Yıldırım (Başkan)

Dr. Onur Çeçen (Sekreter)

Dr. Arzu Kellecioğlu (Üye)

Dr. Nevzat Duman (Üye)

Dr. Zafer Çelik (Üye)

Dr. İsmail Bulca (Üye)

Dr. Çağlayan Üçpınar (Üye)

Kol yürütmesi, torba yasa ile çıkan nöbet düzenlemesi ve sonrasında çıkan nöbet genelgesinin büyükşehirler dışında hak kazanımı sağlamadığı düşüncesiyle belediyelerin hekim istihdamı başta olmak hekim istihdamının arttırılması ile hekimlerin azami haftalık 40 saat çalışmalarına yönelik düzenlemelerin yapılması için çaba sarfetmek üzere karar aldı.

2004 yılında çıkan Aile Hekimliği pilot kanunundan bu yana yeni açılan aile sağlığı merkezlerine dair bina ve bina içi demirbaş ve sarf malzemelerinin sözleşme imzalayan hekim tarafından temini sebebiyle yaşanan yeni aile sağlığı merkezi birimlerinin açılamaması ve açıldığı zaman da sıfır nüfus ile plansız bir şekilde kurulması konusundaki sıkıntılarla ilgili  çalışma yürütülmesi için karar alındı.

Toplantı sonunda, 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi hakkında Kongre sekreterleri, Dr. Rıdvan Yılmaz ve Dr. İsmet Sayman bilgilendirmede bulundular. Kol temsilcileri tarafından, 25. yılını dolduran Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin önemi vurgulanarak katılımın güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.