Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) tarafından 22 Ağustos 2016 tarihinde Ankara, İzmir ve İstanbul Kamu Hastaneleri Birliklerine gönderilen bir yazıda; Suriyeli hekimlerin TKHK’ya bağlı sağlık tesislerinde çalıştırılmasının planlandığı, çalıştırılacak Suriyeli hekimlerin mesleki yeterliliklerinin değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını belirlemek üzere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü başkanlığında bir “Ön İzin Değerlendirme Komisyonu” kurulduğu belirtilmiştir. Yine aynı yazıda, söz konusu komisyonun çalıştırılması planlanan uzman hekimler için, Bakanlığa bağlı kimi eğitim ve araştırma hastanelerinin ilgili branşlardaki eğitim görevlisi ya da ilgili branş uzman hekimince 3 aylık bir eğitim verilmesinin öngörüldüğü, eğitime alınanlardan yeterli bulunanlara çalışma ön izni verilerek kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarında çalıştırılmalarının planlandığı bilgisi yer almaktadır.

Birliğimizin temel amaçlarından biri, 6023 sayılı Yasa ile  hekimlik mesleğinin toplumun sağlığına uygun olarak korunup geliştirilmesidir. Ülkemizde çalışacak yabancı hekimlere çalışma izni verilmesinden önce çalışacakları yerin bağlı olduğu Tabip Odasına üye olma koşulu aranması ve bu kapsamda bütün üyelerin ülkemizdeki tıp ve tıpta uzmanlık eğitimine denk eğitime sahip olduklarını ortaya koyan belgelerin istenmesi, 6023 Sayılı Yasada belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın zorunlu sonucudur.

Birliğimizin amaçları ve mevcut yasal düzenlemeler ışığında, geçici koruma kapsamında yer alan Suriyeli hekimler yönünden bilgi edinmek üzere Sağlık Bakanlığı’na bir yazıyla aşağıdaki soruları yönelttik:

1) Ülkemizde hekimlik yapmak isteyen hekimlerden eğitimini yurtdışında yapmış vatandaş olan hekimlere uygulanan denklik kuralları, geçici koruma kapsamındaki hekimlere de uygulanmakta mıdır?

2) Mesleki yeterlikleri değerlendirilirken kendilerinden hangi belgeler istenilmiştir/istenilmektedir?

3) İlgi yazınızda yalnızca uzmanlık alanları bildirilen Suriyeli hekimler, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jürileri tarafından Bilimsel Yeterlik Sınavına alınan hekimler midir?

4) İlgi yazınızda sözü edilen “üç aylık eğitim”, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jürisi tarafından değerlendirmeye alınan bir hekimin, denklik değerlendirmesi sonucu olumlu olmakla birlikte, eğitim kurumunda üç aya kadar gözlemci statüsünde görevlendirilmesinin gerekli görülmesi işlemi midir? Değil ise, bu eğitimin belirlenip uygulanması işleminin dayanağı ve nedenleri nedir?

5) Bu işlemler hakkında Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun görüşü alınmış mıdır?

6)  Geçici koruma kapsamında çalışma ön izni verilmesi düşünülen Suriyeli hekimlerin uzmanlık alanları ve sayıları nedir?

7) Bakanlığınız bünyesindeki “Ön İzin Değerlendirme Komisyonu” kimlerden oluşmaktadır?

8) İlgi yazınızda Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı sağlık tesislerinde çalıştırılmalarından söz edilmekte olduğundan, geçici koruma kapsamındaki hekimlerin çalıştırılacakları sağlık kuruluşları hangi ölçütler üzerinden nasıl belirlenmiştir/belirlenecektir?

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, yukarıda belirtilen bilgilerin Sağlık Bakanlığı tarafından ivedilikle Birliğimiz ile paylaşılması yönündeki talebimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

Sağlık Bakanlığı’na yazılan yazı için tıklayınız.