8 Mayıs 2014 tarihinde Hasta Hakları Yönetmeliği’nde Hasta Hakları Kurulları ve birimlerine ilişkin kimi düzenlemeler yapılmıştır. Bu kurullarda, tüketici derneği temsilcisine, valilikçe görevlendirilen bir vatandaşa yer verilmesine rağmen şikayet edilen hekimin, meslek odasının temsilcisine yer verilmemiştir.

Yönetmeliğin hukuka aykırı hükümlerine karşı Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan dava Danıştay 15. Dairesince verilen karar  geçtiğimiz günlerde Birliğimize tebliğ edilmiştir. Kararda özetle;

  • Hasta hakları kurullarının verdiği kararların sağlık mesleği mensuplarının çalışma hak ve özgürlükleri üzerinde yaptırımı ve bağlayıcılığı bulunduğu,
  • Türk Tabipleri Birliği’nin tabipler arasında mesleki dayanışmayı ve deontolojiyi korumak tabipliğin kişi ve kamu yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğu,
  • Birliğin ayrıca halk sağlığı alanında çalışma yapmak ve bu konuda resmi makamlarla işbirliğinde bulunmakla mükellef olduğu, tabiplik mesleğini sürdüren mensuplarının deontolojiye veya kamu hizmetine uygun davranıp davranmadıklarını denetimle de görevli bulunduğunu,
  • Türk Tabipleri Birliği’nin bu niteliği ve görevleri dikkate alındığında hasta hakları kurullarında Türk Tabipleri Birliği temsilcisine yer verilmesi hukuki bir gerekliliktir denilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın Hasta Hakları Kurullarında Türk Tabipleri Birliği temsilcisine yer verilmesi için gerekli işlemleri en geç 30 gün içinde yerine getirip kararı uygulaması gerekmektedir. Birliğimiz tarafından kararın yerine getirilmesinin takipçisi olunacaktır.

Danıştay Kararı için tıklayınız.