Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamak sağlık çalışanlarına Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) Cumartesi günleri fazladan çalışma dayatmalarında; aile hekimleri ve diğer ASM çalışanlarının iki yıla yakın bir zamandır sürdürdükleri kararlı mücadelelerinin sonucunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin “ASM çalışanlarına asgari 8 saat zorunlu nöbet” uygulamasını kaldırmasıyla önemli bir aşamaya gelinmiştir.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile birinci basamak sağlık hizmet alanında örgütlü dernek ve sendikaların öncülüğünde, aile hekimleri ve diğer ASM çalışanlarının fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı haklı ve meşru bir zeminde sürdürdükleri “Cumartesi nöbet eylemi”nin başarıya ulaşmasıyla, tüm çalışanların hak arama ve emek mücadelesi adına önemli bir kazanım elde edilmiştir.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak sağlık çalışanlarına, görev ve sorumluluğu dışında fazladan esnek, angarya çalışma dayatmalarına olanak veren düzenlemeleri terk etmediği, çalışma haklarını kısıtlayan, iş güvencesini ortadan kaldıran antidemokratik yasa ve yönetmeliklerin yürürlükte olduğunun farkındayız. Özlük haklarımız için gerekli olan mücadelenin geçmişte olduğu gibi gelecekte de sürdürüleceğine inanıyoruz.

TTB olarak, birinci basamak sağlık çalışanlarını, “Cumartesi günleri fazla ve esnek çalışma”ya karşı sürdürdükleri kararlı mücadele ve kazanımları için kutluyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de özlük haklarımız, bilimsel ve iyi hekimlik, eşit, ücretsiz, nitelikli ve toplumcu bir sağlık sitemi için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi