Bakanlar Kurulunda imzalarının tamamlanması ile Meclis Komisyonundan geçmesi sadece beş gün süren Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı’nın bu hafta Meclis’te görüşülerek yasalaştırılması beklenmektedir.

Geçtiğimiz yıl Meclis Komisyonunda görüşülerek kabul edilen ancak seçimler sebebiyle yasalaşması mümkün olamayan Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı, içinde denetimi güçlendirecek bazı düzenlemeler çıkartılıp yabancılara vatandaşlık verilmesinin yolunu açan Turkuaz Kart düzenlemeleri de eklenerek; aynı gerekçe ve yeni bir isimle sunuldu.

Meclis’e sunulan ve alelacele yasalaştırılması beklenen bu Tasarıyla, yabancı hekimlerin öğrenimlerinin ülkemizdekine denk olduğunu kanıtlamaları da istenmeden çalıştırılmalarına olanak sağlanıyor. Ayrıca, kendi ülkesinde meslekten men edilenlerin dahi ülkemizde çalışmalarını engelleyen bir düzenleme Tasarı’da bulunmuyor. Diğer yandan, çalışma izni verilen hekimlerle ilgili bilginin Türk Tabipleri Birliği’ne bildirimine gerek görülmediği gibi yabancı hekimlerin meslek odası ile ilişkileri de Tasarı’da yer almıyor. Bütün bunlardan başka, yabancı hekimlerin serbest çalışmalarına izin verilebileceği belirtilmesine karşın, bunun için ilgili odanın uygun görüşü aranmıyor.

Sağlık hizmetlerinin, zorunluluk olmadıkça, hastalarla aynı dili konuşan, aynı kültürü paylaşan hekimler tarafından verilmesi tercih edilir. Bu bakımdan, Avrupa Birliği ülkeleri arasında meslek mensuplarının serbestçe dolaşımını sağlamayı amaçlayan Hizmetler Direktifinin kapsamında sağlık hizmetleri bulunmamaktadır.

Avrupa Birliği gibi benzer kültürlere sahip ülkeler topluluğunda dahi serbest dolaşımı düşünülmeyen sağlık hizmetlerinde ülkemizin “açık pazar” haline getirilmesini iyi hekimlik değerleri bakımından doğru bulmuyoruz.

Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısına ilişkin olarak da belirttiğimiz üzere, ülkemizde çalışmasına izin verilecek yabancı hekimlerin;

-İyi derece Türkçe dil bilgisine sahip olma zorunluluğu yasada düzenlenmelidir.

-Mesleki bilgi ve beceriye ilişkin aranan koşullar sıkı değerlendirmelere tabi olmalıdır.

-Türk Tabipleri Birliği’ne üye olma zorunluluğu, geldiği ülkedeki meslek örgütü tarafından tutulan sicilinin istenmesi ile meslek etiği kurallarına aykırı davranışları yönünden çalışmasının uygun olup olmadığının Birliğimizce saptanmasına yönelik kurallar düzenlenmelidir. 

- Ülkemizdeki insanların iş güvenceleri ve gelecekleri ile ilgili istihdam politikalarını belirleyen kurullarda Türk Tabipleri Birliği de etkin biçimde yer almalıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile paylaştığımız görüşlerimizde belirttiğimiz gibi, Tasarı’nın gerçek toplumsal ihtiyaçlara uygun ve gerekli denetim araçlarını içerir biçimde, konunun bütün taraflarıyla birlikte yeniden düzenlenmesinin uygun olduğunu; böylesine önemli bir konunun ilgili taraflara kulak verilmeden alelacele düzenlenmesinin uygun olmadığını bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.  

 

Linkler

-Uluslar arası İşgücü Kanunu Tasarısı https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss403.pdf

-Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı

-Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısına ilişkin Türk Tabipleri Birliği Görüşleri

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/yikt-5156.html

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/yabanci-5267.html

-Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısına ilişkin kısa değerlendirmemiz