Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, il sağlık müdürlüklerine gönderdiği yazıyla süt izni kullandığı sürelerin “çalışılmayan süre” olarak işlenerek döner sermaye ek ödemelerinde buna göre kesinti yapılmasına dair yazı göndermiştir.

Anayasa ve Türkiye’nin tarafı olduğu sözleşmelere aykırı işlemin iptali için Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği tarafından dava açılmıştır.

Davada, hakkının kullanan kadın çalışanların cezalandırılması niteliğindeki işlemin iptali istenmiştir. Davada ayrıca süt iznine ilişkin Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun “Ek ödeme” konulu yazılarının ve bu işlemlere dayanak gösterilen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 4. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 4. maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinin de iptali istenmiştir. 

Davada ayrıca bu işlemlerin dayanağı olduğu belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 104. Maddesinin (G) bendinde yer alan fiili çalışma süresine bağlı her türlü ödemeler hariçibaresinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istenmiştir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi