29 Mayıs 2015 tarihinde görev yaptığı hastanede katledilen Op. Dr. Kamil Furtun, aramızdan ayrılışının birinci yılında, Türkiye’nin dört bir yanında tabip odalarınca düzenlenen etkinliklerle anıldı. 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, basın açıklamaları ve yürüyüşler gerçekleştirildi.

Ankara’da, Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın çağrısıyla biraraya gelen sağlık emekçileri Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Samsun’da bir yıl önce görevi başında katledilen Dr. Kamil Furtun ve görevi başında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının anıldığı eylemde sağlıkta şiddet lanetlendi. 

Açıklamaya, TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Merkez Konseyi üyesi Dr. Deniz Erdoğdu, Ankara Tabip Odası adına Başkan Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreter Dr. Mine Önal, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Emel Bayrak, Dr. Zafer Çelik ve Dr. Onur Naci Karahancı ile SES Ankara Şube adına Hüsnü Yıldırım ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz katıldı. 

Dr. Mine Önal tarafından okunan ortak açıklamada Dr. Kamil Furtun cinayetindeki ihmallere dikkat çekildi. Cinayetten bir gün önce bu kişinin sağlık çalışanları için risk oluşturduğunun hastanenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantı tutanaklarına yansıdığının altını çizen Dr. Mine Önal “Hastane idaresi neden önlem almamıştır” diye sordu. Olayın açığa çıkmasını engellemek için, bilgi ve belgeleri sızdırmakla suçladıkları hastane çalışanlarına soruşturmalar açıldığını kaydeden Dr. Mine Önal “Ne yazık ki sağlık alanında yaşanan şiddete karşı, en can alıcı durumda dahi Bakanlığın tutumu bu olmuştur” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod verilerine göre Türkiye’de her gün 30 sağlık çalışanının görevi başında şiddete maruz kaldığına dikkat çeken Dr. Mine Önal “Sağlık alanında yaşanan şiddetin sorumlusu hekimler ya da sağlık emekçileri değildir. Sorumlu AKP iktidarı ile tanıştığımız sağlıkta dönüşüm programıdır” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan da burada yaptığı konuşmada, Dr. Kamil Furtun’un ölümünün birinci yılında Samsun’da mezarı başında, çalıştığı hastanenin önünde ve kent merkezinde yürüyüşle anmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. İlhan şöyle konuştu:

“Bakanlığın önünde bir kez daha söylüyorum ki bu cinayette ciddi ihmaller vardır. Delilleri Bakanlığa sunmuş olmamıza rağmen; Bakanlık hiç bir idari tasarrufta bulunmamakta ve yetkililer koltuklarında oturmaya devam edebilmektedir. Kamil Furtun cinayetinde açık ihmali bulunan kişilerin koltuklarında rahatça oturmalarına bu ülkenin sağlık emekçileri izin vermez. Bizi bu şekilde ölüme sürükleyenlerin cezalandırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

İllerde gerçekleştirilen açıklamalarda okunan ortak basın açıklaması için tıklayınız. 

İllerde gerçekleştirilen etkinliklerin fotoğrafları aşağıdadır: 

Adana

 

Ankara

 

 

Bursa

 

 

Çanakkale

 

 

Denizli

 

 

 

Gaziantep

 

 

Kocaeli

 

 

Mersin

 

 

Tekirdağ