Dünya Tabipler Birliği 203. Konsey toplantısı 27-30 Nisan 2016 tarihleri arasında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlendi. Toplantıya, Türk Tabipleri Birliği adına Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörü Dr. Murat Civaner katıldı. Farklı tabip birliklerinin temsilcilerinin bulunduğu toplantıda Dünya Tabipler Birliği Başkanı Sir Prof. Michael Marmot, önceki Başkan Dr. Xavier Deau ve pek çok tabip birliği temsilcisi yer aldı.

Toplantının açılış konuşmaları sırasında, Dünya Tabipler Birliği (DTB) Başkanı Dr. Marmot ve Genel Sekreter Dr. Kloiber Türk Tabipleri Birliği’nin DTB ile birlikte düzenlediği “Savaş, Göç ve Sağlık” sempozyumundan övgüyle söz ettiler. Türk Tabipleri Birliği adına söz alan Dr. Bayazıt İlhan, sempozyum sonuç bildirgesini bir tutum belgesi olarak kabul edilmek üzere önerdi ve öneri metni tartışmalarla olgunlaştırılarak kabul edildi. (Metin önümüzdeki günlerde DTB sayfasından yayımlanacak, ayrıca Türkçesi kamuoyuyla paylaşılacaktır).

Türk Tabipleri Birliği’nin toplantı kapsamında yürüttüğü bir diğer faaliyet, çeşitli konulardaki grup çalışmalarına katılmaktı. Çevre sağlığı çalışma grubunda; yeni kömürlü santrallerin yapılmaması, hava kirliliği için tüm ülkelerin DSÖ sınır değerlerini benimsemesi ve sanayi yatırımlarından önce mutlaka sağlık etki değerlendirmesinin yapılması somut önerileri dile getirildi.

Sağlık çalışanlarına yönelen şiddet başlığında; bu konuda toplumda bir farkındalık yaratmak üzere çeşitli çalışmalar önerildi ve gönüllü diğer tabip birlikleriyle birlikte somut öneriler geliştirilmesine karar verildi.

Silahlı çatışmalarda hekim tutumu ve devletlerin yükümlülüklerine dair çalışma grubu daha önce üç tabip birliğince verilen tutum belgesi önerilerini TTB’nin de katkısıyla bir araya getirerek Konsey’e sundu; metin hazırlandığı biçimiyle kabul edilerek üye ülke tabip birliklerine değerlendirmeleri için gönderildi.

İşçi sağlığı grubu TTB’nin hazırladığı tutum belgesi önerisine son halini vererek Konsey’e sundu, metin kabul görerek üye ülke tabip birliklerine değerlendirmeleri için gönderildi.

DTB Cenevre Bildirgesi (Hekimlik Yemini)’nin güncellenmesi çalışmalarını yürüten gruba altı üyeden biri olarak seçilen TTB, bu konudaki önerilerini dile getirmeye ve tartışmalara katkı sunmaya devam etti.

On yılını dolduran tutum belgelerinin gözden geçirilmesi gündeminde DTB Malta Bildirgesi ve DTB Sağlık Hizmetlerine Erişim Bildirgesi için Konsey’ce major revizyon kararı verildi ve TTB her ikisi için de revizyon sürecinde raportör olmak üzere görev aldı.

Son olarak DTB Konseyi, Türk Tabipleri Birliği’nin 2019 yılı Ekim ayında DTB Genel Kurul toplantısının Türkiye’de düzenlenmesi önerisini gündemine aldı ve öneri oybirliği ile kabul edildi.

Türk Tabipleri Birliği böylece hekimleri ve toplum sağlığını ilgilendiren pek çok başlıkta aktif rol almaya devam ederek sağlık hakkı ve hekimlik değerlerinin savunucusu olmayı sürdürdü.

 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Dünya Tabipler Birliği Baskani Sir Prof Michael Marmot ve önceki Baskan Xavier Deau ile birlikte...